افق روشن
www.ofros.com

شش ماه زندان برای رضا رخشان به دلیل فعالیت سندیکایی


خبرگزاری هرانا                                                                                                  پنجشنبه ١١ آذر ١٣٨٩

شعبه ١٣ دادگاه تجدید نظر اهواز رضا رخشان، رئیس هیأت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه، را به اتهام نشر اکاذیب به ٦ ماه زندان محکوم کرد. بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" این حکم در حالی صادر شد که رضا رخشان در دادگاه بدوی از اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تبرئه و با وثیقه ٣٠ میلیون تومانی آزاد شده بود.
اتهام نشر اکاذیب در حالی برای رضا رخشان حکم زندان را به همراه داشت که پیش از آن اعضاء هیأت مدیره سندیکا و خانواده‌های آنان در نامه مشترکی به دادگاه تجدید نظر کلیه اقدامات مورد اتهام رضا رخشان را در چهارچوب وظایف سندیکائی وی دانسته و تأکید کرده بودند که هیچکدام از آن اقدامات و همچنین نوشته رضا رخشان تحت عنوان «ما یک خانواده هستیم» که امروز برای ایشان سند جرم به حساب می آید، اقدام فردی وی نبوده و ایشان هیچگونه مسئولیت فردی در قبال این اقدامات ندارند.
اما دادگاه تجدید نظر اهواز بدون توجه به این مدارک و شهادتها ،موارد دیگری را به پرونده اضافه نموده و ایشان را به اتهام نشر اکاذیب به ٦ ماه زندان محکوم نمود.
لازم به ذکر است که بر طبق قوانین قضائی، اتهام نشر اکاذیب تنها در صورتی می‌تواند درمحاکم قضایی موردرسیدگی قرارگیردکه یک شاکی خصوصی این اتهام را وارد نموده باشد.(ماده ٦٩٨ که مربوط به اتهام نشراکاذیب وتشویش اذهان عمومی مندرج درقوانین مجازات اسلامی می باشدبه این امرپرداخته است .بااینهمه درماده٧٢٧همین قوانین آمده استکه این اتهام جزباشکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود) در مورد رضا رخشان هیچ شاکی خصوصی موجود نبود.
رضا رخشان پس از علی نجاتی دومین رئیس هیأت مدیره نیشکر هفت تپه، که به تحمل زندان محکوم شده است. پیش از آن اعضاء دیگر هیأت مدیره، فریدون نیکوفرد، قربان علیپور، محمد حیدری مهر وجلیل احمدی نیز به جرم فعالیتهای سندیکایی هر یک به مدت ٦ ماه در زندان به سر برده اند.