افق روشن
www.ofros.com

كارگران اصفهانی تا ٦ ماه حقوق طلب‌دارند


خبرگزاری هرانا                                                                                                    شنبه ٢٠ آذر ١٣٨٩

در عموم واحدهای تولیدی صنعتی به دلیل آنچه که کمبود نقدینگی و مشکل فروش نامیده می‌شود کارگران ازکارفرمایان بابت حقوق و مزایای قانونی خود تا شش ماه طلب‌دارند.
دبیراجرایی خانه کارگر اصفهان ‌می‌گوید: درحال حاضر بیشتر کارگران اصفهانی بابت حقوق قانونی خود از یک تا شش ماه طلبکارهستند.
اصغربرشان گفت: در عموم واحدهای تولیدی صنعتی به دلیل آنچه که کمبود نقدینگی و مشکل فروش نامیده می‌شود کارگران ازکارفرمایان بابت حقوق و مزایای قانونی خود طلب‌دارند. وی با بیان اینکه دربرخی موارد کارفرمایان مطالبات کارگران خود را بصورت قسطی و تدریجی پرداخت می‌کنند، گفت: نبود امنیت شغلی باعث شده است تا کارگران تا حد ممکن درمقابل تاخیرایجاد شده سکوت کنند.
به گفته برشان تاکنون در برخی موارد این کارگران که بیشتر قراردادی هستند تنها با مراجعه حضوری به استانداری و ادارات کار و تامین اجتماعی نسبت به دریافت مطالبات خود اقدام کرده‌اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه در برخی از موارد کارفرما با وجود فروش محصولات و فعالیت خط تولید از پرداخت مطالبات کارگران خود داری می‌کند؛ گفت: در این شرایط به دلیل نبود امنیت شغلی کمتر کارگری حاضر به پیگری حقوقی برای وصول مطالبات معوقه خود است.