افق روشن
www.ofros.com

«بی‌خبری از رضا شهابی؛ «اسانلو را آزاد نکردند، همکارانش را گرفتند


میرعلی حسینی                                                                                                     شنبه ٢٣ مرداد ١٣٨٩

رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در تاریخ ۲۲ خرداد ۸۹ در محل کارش بازداشت و همچنان در زندان به سر می برد. بنا بر گزارش‌ها وضعیت جسمی آقای شهابی قبل از دستگیری نا مساعد بوده و این موضوع بر نگرانی‌ها در مورد این فعال کارگری افزوده است. از سوی دیگر مقام‌های قضایی اطلاعی در مورد وضعیت وی به اعضای خانواده اش نداده اند.
علیرضا نوایی از فعالان مدافع حقوق کارگران در مورد رضا شهابی به رادیو فردا می‌گوید: ۴۵ روز است که از آقای شهابی خبری نيست و خانواده اش وقتی مراجعه می کنند به دادسرای انقلاب و دادگاه حقوق شهروندی هيچ خبری به آنها نمی دهند و اجازه ملاقات ندارند و حتی وکيل او نيز نتوانسته هيچ خبری بگيرد.
اين مسئله موجب نگرانی ما بود و می خواستيم اين خبر را به افکار جهانی بدهيم که آقای رضا شهابی در زندان جمهوری اسلامی به سر می برد و اين خطر وجود دارد که با آزار و شکنجه ای که طبق معمول به تمامی زندانی های سياسی از جمله فعالان سنديکايی و کارگری وارد می کنند، دچار مشکلات اساسی شود.
آقای رضا شهابی طی اعتصاب کارکنان شرکت واحد در سال ۱۳۸۴ نيز به زندان رفت، اما با حکم تعليق آزاد شد. در مورد فعاليت های او بيشتر توضيح دهيد.
آقای شهابی عضو هيئت مديره سنديکا بود و در تمام فعاليت های سنديکای شرکت واحد شرکت داشت. او درس حقوق خوانده و وکيل بود و يکی از فعاليت هايش اين بود که بعد از اخراج و تعليق کارگران شرکت واحد يا فعالان سنديکايی شرکت واحد، در بازگشت به کار اين افراد در وزارت کار نقش بسيار فعالی داشت. در واقع در وزارت کار نقش وکيل اين کارگران را به عهده داشت و توانست طی اين مدت کارگران زيادی را به سر کار برگرداند. به خاطر جوی که حراست سنديکای شرکت واحد ايجاد کرده است، آقای شهابی را با اين که در مرخصی بيماری به سر می برد و از کمر درد رنج می برد، به بهانه های مختلف او را کشاندند به شرکت تا بتوانند دستگيرش کنند.
چندی پيش دبيرکل اتحاديه کارگران کشتيرانی و ترابری بريتانيا هم از رضا شهابی حمايت کرده است. شما در ادامه فعاليت های خود چه اقدام ديگری می توانيد انجام دهيد؟
ما تماس هايی با اتحاديه های کارگری و تمام فعالان کارگری در خارج داريم. علاوه بر کشتيرانی، سنديکای بزرگ کارگری اينجا (فرانسه) يعنی س.ژ.ت هم نامه ای اعتراضی درباره دستگيری رضا شهابی به احمدی نژاد نوشته و خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط او شده است.
ما سعی می کنيم اين اخبار را به طور وسيع به اتحاديه های کارگری به عنوان حاميان جنبش کارگری برسانيم تا جمهوری اسلامی که می خواهد در سکوت اين فعالان را سرکوب کند نتواند به هدف خود برسد.
از طرف ديگر اينها می خواهند با شگردهای مختلف در مجامع بين المللی و با سازمان های کارگری برخورد می کنند، ولی ما می خواهيم اين شگرد را افشا کنيم. اينها نه تنها آقای اسانلو را آزاد نکردند بلکه يکی ديگر از همکاران و فعالان سنديکا يعنی آقای شهابی را هم دستگير کردند و خانواده او بسيار نگران است.

میرعلی حسینی

رادیو فردا - ٢١/۵/١٣٨٩