افق روشن
www.ofros.com

برگزاری دادگاه اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران کشت و صنعت هفت تپه

خبرگزاری هرانا                                                                                 چهارشنبه ٢٨ مرداد ۱٣٨٨

ساعت ٩ صبح روز جار ی، سه شنبه، مورخ ٢٧ مرداد ماه اعضا ی هیات مدیره سند یکا ی کارگری کشت و صنعت هفت تپه در شعبه دوم دادگاه انقلاب دزفول مورد تفه یم اتهام و محاکمه مجدد قرار گرفتند .
کارگران که با اتهامات ی چون تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه، ارتباط با افراد معاند نظام، تشکیل سندیکای غیر قانونی (که در پرونده به عنوان تشکلی غیر قانونی نام برده شد)، تحریک کارگران علیه سران نظام روبه‌رو بودند با رد تمامی اتهامات به دفاع از خود پرداختند .
محمد اولیایی‌فر وکیل مدافع کارگران در جلسه‌ی دادگاه در دفاع از کارگران با استناد به مفاد قانون ی در خصوص تشکیل سند یکا و با ارایه‌ی اسناد موجود در ارتباط با ثبت قانونی سندیکای کارگری از طریق اداره‌‌ی کار و نامه‌نگاری با وزارت کار اتهامات وارد شده را بی اساس و به دلیل مشابهت بس یار اتهامات طرح شده در این پرونده با پرونده‌ ی قبلی درجریان کارگران، خواستارتجد ید جلسه‌ی دادگاه پس از صدوررا ی از سو ی دادگاه تجد ید نظر اهواز شد که با موافقت قاضی پرونده‌ی جلسه‌ی رسیده گی به بعد از صدور حکم از سوی شعبه سیزدهم دادگاه تجدید نظر اهواز موکول شد .
محمد حیدری مهر، فریدون نیکوفر، نجات دهلی و جلیل احمدی با حکم برائت از این پرونده خارج، اما اتهامات ذکر شده همچنان رضا رخشان مسئول روابط عمومی و علی نجاتی رییس هیات مدیره‌ی سندیکا ی کارگران هفت تپه که چندی پیش ازکار اخراج شده بود را تهدید می‌کند.