افق روشن
www.ofros.com

حسن سعیدی را بیکار کردند


غلامرضا غلامحسینی                                                                                           چهارشنبه ١ آبان ١٣٩١

سالهاست که کارگران عضو سندیکای شرکت واحد به شکلهای مختلف توسط کارفرما و دولت حامی آن سرکوب می شوند بخصوص آنها را از کار اخراج می کنند. به دنبال سیاست ضد کارگری، آقای حسن سعیدی عضو فعال سندیکای کارگران شرکت واحد در تاریخ ٢٧/٨/١٣٩١ اخراج شد. این در حالی است که یک ماه پیش آقای وحید فریدونی و ٢ ماه پیش آقای ناصر محرم زاده دو عضو دیگر سندیکا اخراج شده بودند. جرم این افراد دفاع از حقوق خود و هم طبقه ایهایشان بود که دچار سرکوب سیستماتیک و مستمر کارفرما گردیدند.
ضمن اینکه بیکار کردن این افراد را محکوم می کنم از مسئولین شرکت واحد می خواهم هر چه زودتر این افراد را بر سر کارهای خود برگردانده و اخراجها را متوقف نمایند.
از تمامی کارگران و فعالین کارگری و مدافعین طبقه کارگر می خواهم برای بازگشت به کار این دوستان و جلوگیری از اخراجها از هر طریق که می توانند فعالیت و حمایت نمایند.

ساختن هر نوع تشکل کارگری حق مسلم کارگران است.

سندیکا حق مسلم ما است.

غلامرضا غلامحسینی - ٢٩/٨/١٣٩١