افق روشن
www.ofros.com

کارگران ایران ساینا مطالبات معوقه خود را گرفتند


فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                                جمعه ۲٦ فروردین ١٣٩٠

٧٠ نفر از کارگران ایران ساینا که قبل از پایان سال ٨٩ هر یک حدود ۴ ماه دستمزد معوقه طلبکار بودند بر اثر پافشاری در اعتراضات خود بالاخره توانستند تمام مطالبات معوقه به اضافه پاداش وعیدی سال ٨٩ را دریافت کنند و روزهای عید را با دغدغه خاطر کمتری در کنار خانواده هایشان بسر برند.
گفتنی است که گروهی از کارکنان کارخانه از بازتاب مشکلاتشان توسط "فعالان ضدسرمایه داری گیلان" تشکر و قدردانی کرده اند. صد البته ما حل مشکلات کارگران را ناشی از پایداری و اتحاد خود کارگران می دانیم. ما فقط با انعکاس اخبار مشکلات کارگران کارخانجات و مبارزاتشان سعی کرده ایم دردهای مشترک همزنجیرانمان را به گوش سایر هم طبقه ای هایمان برسانیم تا با رهنمود گرفتن از یکدیگر و استفاده از تجربه های مبارزاتی سایر کارگران و هم طبقه ای هایمان در گرفتن مطالبات حداقلمان موفق شویم. بدین وسیله ما نیز از شما کارگران "ایران ساینا" و سایر کارگرانی که به ما اعتماد کرده و مشکلاتشان را با ما در میان نهاده تا آن ها را منعکس کنیم تشکر می کنیم. برایتان آرزوی سربلندی و پیروزی های بیشتری می کنیم. موفق باشید.

فعالان ضدسرمایه داری گیلان - ٢۵ فروردین ١٣٩٠

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری