افق روشن
www.ofros.com

دو گزارش کوتاه: بالک و زیتون گوارا


فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                                پنجشنبه ٣٠ دیماه ١٣٨٩


بالک

این کارخانه در شهر صنعتی رشت است. متعلق به بخش خصوصی است و مالکان آن عباس عبدی و وهاب زاده هستند که وهاب زاده مدیر عامل کارخانه نیز هست. تولید کارخانه روغن خوراکی مایع است و با مارک بالک ( (Balkدر بازار توزیع می شود. مدیر داخلی کارخانه هادی عبدی خواهرزاده عباس عبدی است. در این کارخانه حدود ٢٣ کارگر مشغول به کار هستند. از این تعداد کارگر ١٢ نفر استخدامی دائم و بقیه کارگر قراردادی اند. ساعات کار ٨ صبح تا ۵ بعد ازظهر است. کارگران کانتین غذاخوری ندارند و نهار خود را از خانه می آورند. دستمزدهای کارگران کارخانه طبق مصوبه اداره کار است. کارگران سرویس ایاب و ذهاب دارند.

زیتون گوارا

این کارخانه مجاور کارخانه بالک است و آن هم متعلق به عباس عبدی است با مدیرعاملی وهاب زاده. در این کارخانه نیز خواهرزاده عبدی مدیرداخلی است. دراین کارخانه حدود ٨٣ کارگر مشغول به کارند. محصولات کارخانه کنسرو زیتون، سس و عسل است. کارگران همه قراردادی هستند و دستمزدهایشان طبق مصوبه اداره کار پرداخت می شود. ساعات کار از ٨ صبح تا ۵ بعدازظهر است. این کارخانه حدود سال ٨٢ راه اندازی شد. کارگران دارای سرویس ایاب و ذهاب هستند ولی سالن غذاخوری ندارند. در هر دو این کارخانه ها به تازگی مدیر داخلی، هادی عبدی ضدکارگر، از کارگران خواسته است به خبر چینی از یکدیگر بپردازند. در این کارخانه ها هیچ گونه تشکل کارگری وجود ندارد.

فعالان ضدسرمایه داری گیلان - ٣٠ دی ١٣٨٩

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری