افق روشن
www.ofros.com

ترکیه: کنفدراسیون های اتحادیه های کارگری

روز سه شنبه برای یک اعتصاب عمومی تشکیل جلسه دادند

ترجمه: فعّالین شبکۀ همبستگی                                                                                یکشنبه ۴ بهمن ۱٣٨٨

توضیحات وب سایت "در دفاع از مارکسیسم": هم اکنون اخبار بیش تری در مورد کارگران شرکت تِکِل در ترکیه به دست ما رسیده است. به دنبال مبارزۀ مصمّم و قاطعانۀ کارگران، کنفدراسیون های اتحادیه های کارگری، وعدۀ یک اعتصاب عمومی را- در صورت عدم رسیدگی به مطالبات کارگران تا تاریخ ٢٦ ژانویه- داده اند. این موضوع، گام مهمّی در مسیر پیروزی این نبرد است. لطفاً به ارسال پیام های همبستگی خود ادامه دهید!

رفقای عزیز،
به موازات ادامۀ اعتراضات کارگران شرکت انحصاری و سابقاً دولتی تنباکو و الکل، یا همان تکل، کنفدراسیون های اتحادیه های کارگری، وعدۀ یک اعتصاب عمومی را در صورت عدم رسیدگی دولت به مطالبات کارگران تا تاریخ ٢٦ ژانویه، داده اند.
تعدادی از کارگران، اعتصابی را در قالب تحصّن در مقابل مقرّ کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ترکیه یا همان ترک-ایش (Türk-İş) در پایتخت ترتیب داده اند؛ در حالی که سایر کارگران، که بسیاری از آنان را زنان تشکیل می دهند، یک اعتصاب غذا را در روز سه شنبه و در همان محل آغاز نمودند.
در واکنش به بی تفاوتی دولت نسبت به مطالبات کارگران، شش کنفدراسیون در روز پنج شنبه تشکیل جلسه دادند تا در مورد برنامه های آتی، من جمله فراخوان یک اعتصاب عمومی، به بحث بپردازند. این اتحادیه ها در پایان روز پنج شنبه پس از نشست خود، اعلام کردند که در صورت عدم پاسخگویی دولت به مطالبات کارگران تا تاریخ ٢٦ ژانویه، تا اعتصاب عمومی پیش خواهند رفت.
چنان چه دولت تا آن موقع پاسخی ندهند، کنفدراسیون ها در آن تاریخ مجدّداً تشکیل جلسه خواهند داد تا در مورد تعیین روز اعتصاب عمومی مذاکره نمایند. هم چنین کارگران، اعتصاب غذا را تا تاریخ ٢٦ ژانویه به تعویق می اندازند.

رفیقانه،
امضا: The Hook
لطفاً پیام های همبستگی و حمایت خود را به آدرس ایمیل editor@marxist.com بفرستید. ما این پیام ها را به کارگران تکل منتقل خواهیم کرد.
برگردان از:
http://www.marxist.com/turkey-tu-confederations-convene-general-strike-tuesday.htm

ترجمه: فعّالین شبکۀ همبستگی کارگران ایران (IWSN)

شنبه سوم بهمن ١٣٨٨ میلیتانت