افق روشن
www.ofros.com

اعلام تعطیل کارخانه دراکا و خطر بیکاری ١٢۵ کارگر

فعالین ضد سرمایه داری...                                                                                           شنبه ٢٦ دی ۱٣٨٨


کارگران!

بپا خیزیم و مقاومت کنیم!

روز جمعه هشتم ژانویه سرمایه دار کارخانه دراکا به کارگران خبر داد که اعلام ورشکستگی کرده است و در طول ۱۰ روز آینده شرکت را تعطیل خواهد کرد. دراکا در شهر ارنس در کشور نروژ قرار دارد. کارفرمای کارخانه یک سرمایه دار هلندی است که تنها در کشور نروژ ۴ کارخانه مشابه دارد. دراکا کابل های مختلف کامپیوتر تولید می کند. روز سه شنبه ۱۳ ژانویه بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران و سایر مردم ارنس در هوای٢٠ درجه زیر صفر در نقطه ای از شهر اجتماع کردند تا اعتراض شدید خویش را علیه تعطیل کارخانه و بیکارسازی ۱٢٠ کارگر اعلام دارند. اجتماع کنندگان معترض پلاکاردهایی را با خود حمل می کردند که بر روی آن ها نوشته بود: «
بگذارید دراکا باقی ماند». یکی از کارگران به نام « تروند لیستاد» برای حاضران سخنرانی کرد. او گفت: خبر اعلام ورشکستگی کارخانه از جانب کارفرما همه ما و خانواده های ما را سخت تکان داده است. در طول سال گذشته به طور مستمر بر تعداد مشتریان و متقاضیان خرید محصولات کارخانه افزوده شده است و در چنین وضعی برای ما به هیچ وجه قابل فهم نیست که چرا دراکا باید تعطیل شود!!! ما این اقدام سرمایه دار را مطلقاً قابل قبول نمی دانیم. به تعطیل کارخانه اعتراض داریم و در مقابل تصمیم کارفرما دست به مبارزه و مقاومت خواهیم زد. من به نمایندگی همه کارگران از شما مردمی که در تظاهرات اعتراضی ما شرکت کرده اید تشکر و قدردانی می کنم. ما آماده گسترش اعتراضات خویش هستیم و در روزهای آینده همراه با افراد خانواده و همزنجیران همراه خویش اعتراض را ادامه خواهیم داد. از همه مردم شهر ارنس، نمایندگان کمون و همه اتحادیه های کارگری می خواهیم که به حمایت از ما برخیزند.
هیچ کدام از اتحادیه های کارگری نروژ تا لحظه حاضر مطابق معمول هیچ نوع حمایتی از اعتراض بحق کارگران نکرده اند. معمولأ رسم اتحادیه ها این است که با هدف فریبکاری و عوامفریبی و برای خالی نبودن عریضه در بهترین حالت یک اطلاعیه صادر می کنند و با کارگران ابراز همدردی می کنند و گاه به نوعی ابراز حمایت فرمایشی و تصنعی دست می زنند، نوعی از حمایت که هیچ دردی از کارگران را دوا نمی کند و هیچ گرهی از انبوه مشکلات آنان نمی گشاید. تمام شواهد نشان می دهد که کارفرما به دنبال کسب سود بیشتر می خواهد سرمایه هایش را به قلمروهای دیگر و احتمالاً به کشورهای با نیروی کار شبه رایگان منتقل کند.
پیشنهاد ما به کارگران این است که دامنه اعتراضات خویش را به هیچ وجه به سازمان دادن راه پیمایی ها یا توسل به اتحادیه های سرمایه سالار و مانند این ها محدود نسازند. دراکا، کل سرمایه های مالک دراکا، کل سرمایه های نروژ و کل سرمایه جهانی حاصل کار و استثمار ما توده های کارگر است. دراکا را ما به وجود آورده ایم. کرون تا کرون سرمایه هایش را ما تولید کرده ایم. ما خواستار ادامه کار این شرکت هستیم و این فقط مائیم که حق داریم در مورد دراکا و همه دراکاها تصمیم بگیریم. تصمیم ما بسیار شفاف است. دراکا باید به کار خود ادامه دهد، سرمایه دار آزاد است که شخصاً به هر نقطه ای از دنیا نقل مکان کند. اما دراکا مال ما و محصول کار و استثمار ما است. ما باید هر چه سریع تر خود را به صورت شورایی سازمان دهیم. باید از تریبون این شورا کلیه کارگران نروژ، کل کارگران اسکاندیناوی و اروپا و کارگران سراسر جهان را به حمایت از اعتراض و مبارزه و شورای خویش فراخوانیم. ما به اتکای قدرت این شورا و حمایت عظیم همزنجیران خود باید کارخانه را تصرف کنیم. باید برنامه ریزی کار و تولید شرکت را خود و از درون شورای خویش به دست گیریم. ما از همه کارگران دراکا می خواهیم که دست به کار تشکیل شورای خویش و تصرف کارخانه شوند. همزمان از کلیه کارگران نروژ و همه جاهای دیگر اروپا و دنیا می خواهیم که به حمایت از مبارزات کارگران همزنجیر خویش در داکا برخیزند.

ژانویه ٢٠١٠

فعالین ضد سرمایه داری در اسکاندیناوی

www.simaiesocialism.com