افق روشن
www.ofros.com

منصور اسالو به سلولهای انفرادی بند ١ معروف به سگدونی منتقل گردید

فعالین حقوق بشر                                                                              پنجشنبه ١٢ شهریور ۱٣٨٨

بنابه گزارشات رسیده از بند ۴ زندان گوهردشت کرج ،منصور اسالو رئیس هیئت مدیره شرکت اتوبوس رانی تهران بعد از ظهر امروز به سلولهای انفرادی بند ١ معروف به سگ دونی منتقل کردند.
آقای منصور اسالو رئیس هیئت مدیره شرکت اتوبوس رانی تهران واحد بعد از ظهر روز چهار شنبه ١١ شهریور ماه به صورت ناگهانی از بند ۴ زندان گوهردشت به سلولهای انفرادی بند ١ که معروف به بند آخر خطیها است وپاسداربندها به سلولهای انفرادی آن سگ دونی اطلاق می کنند منتقل شده است.شرایط این بند وحشتناک می باشد و زندانیان سیاسی که به این بند منتقل می شوند تحت شکنجه های وحشیانه قرار می گیرند. در حال حاضر بهروز جاوید طهرانی در این بند بسر می برد.
در روز یکشنبه ٨ شهریور ماه مامورین حفاظت و اطلاعات و گارد زندان به بند ۴ زندان گوهردشت کرج یورش بردند و زندانیان سیاسی و از جمله آقای منصور اسالو مورد ضرب و شتم و اهانت قرار دادند و آنها را به مدت ۵ ساعت در زیر گرمای و آفتاب شدید قرار دادند و در این مدت حق استفاده از سروس بهداشتی و نوشیدن آب محروم بودند. آنها همچنین به سلولهای زندانیان سیاسی یورش بردند و وسائل زندانیان را تخریب و دست نوشته ها و سایر وسائل شخصی آنها را با خود بردند.
آقای اسالو از ناراحتی های متعددی رنج می برد و انتقال او به سلولهای انفرادی معروف به سگ دونی جان او را در معرض خطر جدی قرار میدهد یورشهای وحشیانه و اذیت و آزار و انتقال زندانیان سیاسی به دستور وزارت اطلاعات صورت گیرد و توسط علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان، کرمانی رئیس حفاظت و اطلاعات زندان، نبی الله فرج نژاد معاون حفاظت و اطلاعات زندان به اجرا در می آید.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال آقای منصور اسالو به سلولهای انفرادی با شرایط قرون وسطائی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سازمان جهانی کار و سایر سازمانهای مدافع حقوق کارگران در جهان خواستار اقدامات گسترده برای پایان دادن به جنایتهای سیستماتیک علیه زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

١١ شهریور ١٣٨٨ برابر با ٠٢ سپتامبر ٢٠٠٩