افق روشن
www.ofros.com

محاکمه منصور اسالو در دادگاه انقلاب کرج


فعالین حقوق بشر                                                                                                شنبه ١٦ مرداد ١٣٨٩

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه در شعبه ١ دادگاه انقلاب کرج مورد محاکمه قرار گرفت.
روز یکشنبه ١٠ مرداد ماه حوالی ساعت ٠٩:٠٠ صبح رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه به شعبه ١ دادگاه انقلاب کرج برده شد و او را مورد محاکمه قرار دادند. آقای اسالو بر مبنای اتهام واهی ارتباط با ضد انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت.دادگاه او تا ساعت ١٠:١٠ ادامه داشت. منصور اسالو رئیس سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه هنگام محاکمه، از داشتن وکیل محروم بود و وکلای او از انتقال موکلاشان به دادگاه انقلاب بی اطلاع بودند.
بازجویان وزارت اطلاعات با پرونده سازی و نسبت دادن اتهامات واهی قصد افزایش مدت محکومیت آقای اسالو را دارند . در حالی این اتهامات به آقای اسالو نسبت داده می شود که او در بازداشت و تحت کنترل شدید آنها قرار دارد.
از طرفی دیگر وزیر کار احمدی نژاد به سازمان جهانی کار تعهد داده بود که آقای اسالو را آزاد خواهد کرد اما علیرغم تعهداتش آقای اسالو همچنان در بازداشت بسر می برد و پرونده جدیدی را علیه او گشوده اند.
زندانی سیاسی منصور اسالو دچار ناراحتی های حاد مختلفی است مانند ناراحتی قلبی،کمر درد و ناراحتی چشم می باشد.تا به حال 3 بار پزشک قانونی رای به عدم تحمل حبس او را داده است و طبق قوانین موجود او باید آزاد می شد. بعد از آن کمسیون پزشکی که از 5 پزشک تشکیل شده بود او را برای چندین ساعت تحت معاینه های پزشکی قرار دادند و نهایتا در گزارش خود بصورت ضمنی رای به آزادی وی دادند.
رهبر سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران در طی ماههای اخیر چندین بار بی دلیل به سلولهای انفرادی منتقل شده بود و بارها مورد تهاجم افراد باند مافیایی زندان که ازعلی حاج کاظم رئیس زندان ،علی محمدی معاون،کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات و محمود مغنیان رئیس بند4 زندان گوهردشت کرج دستور می گیرند قرار گرفته بود.
در حال حاضر رضا شهابی عضو دیگر سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، از ٢٢ خرداد ماه در بند مخوف ٢٠٩ در باداشت بسر می برد و تا به حال خانواده اش امکان ملاقات و اطلاع یافتن از وضعیت و شرایط عزیزشان محروم هستند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت دادن اتهامات دروغین برای پرونده سازی جدید و افزایش محکومیت رهبر سندیکای شرکت واحد را محکوم می کند و از سازمان جهانی کار و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی است برای آزادی فعالین سندیکایی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران