افق روشن
www.ofros.com

رضا خندان، نویسنده و فعال کودکان همچنان در بازداشت


فعالین حقوق بشر                                                                                         پنجشنبه ٩ اردیبهشت ١٣٨٩

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" رضا خندان نویسنده و فعال حقوق کودکان دچار ناراحتی حاد قلبی است بطوری که دستها و پاهای او بی حس می شوند ولی تا کنون از درمان جدی وی خوداری کرده اند.
زندانی سیاسی رضا خندان نویسنده ،فعال حقوق کودکان و از اعضای هیئت مدیره کانون نویسندگان ایران می باشد.او در اثر شکنجه های شدید روحی بطرز مرموزی دچار ناراحتی قلبی شده است و از چند هفته گذشته ناراحتی او شدت بیشتری به خود گرفته است،بطوری که دست ها و پاهای او بی حس می شوند. اما از درمان جدی او تا به حال خوداری شده است و به او گفته شده که آزمایشات وی باید به بیمارستانی در بیرون از زندان ارسال شود . علیرغم گذشته چند هفته هنوز نتیجه آزمایشات و درمان او در ابهام قرار دارد .تعدادی از زندانیان سیاسی بطرز مرموزی در زندان دچار ناراحتی قلبی می شوند. در صورتیکه پیش از بازداشت هیچگونه سابقه ناراحتی قلبی نداشته اند و این مسئله در بین جوانان دستگیر شده که از سلامت کامل برخوردار بودند چندین مورد وجود داشته است.
آقای خندان علیرغم تبدیل قرار بازداشت به سپردن وثیقه و طی تمامی مراحل سپردن وثیقه می بایست ۱۷ اسفند آزاد می شد اما فردی با نام مستعار یاسر از بازجویان وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ زندان اوین هر بار با بهانه های مختلف از آزادی او خوداری می کند. در آخرین مراجعه که خانواده آقای خندان به شعبه ۳۶ تجدید نظر دادگاه انقلاب داشتند به آنها گفته شده است که قرار است پرونده وی مجددا به بازپرسی دادگاه انقلاب در شهر ری عودت داده شود.همچنین در آخرین بهانه گیریها برای ادامه بازداشت او اعلام کرده اند که باید به قسمت دوم اتهامات رسیدگی شودکه مربوط به فعالیتهای او در کانون نویسندگان ایران می باشد. بازجو یاسر آقای خندان را تحت فشار قرار داده بود که چه کسانی بیانیه های کانون نویسندگان را تنظیم و انتشار میدهند.بازجوئی در مورد اتهامات که مربوط به فعالیت حقوق کودگان و فرهنگی کانون نویسندگان ایران می باشد چندین هفته است که پایان یافته است وهردو اتهام در غالب یک پرونده تنظیم شده بود. اما به نظر میرسد بازجو یاسر قصد دارد که دو پرونده علیه آقای خندان تشکیل دهد واز این طریق به بازداشت غیر قانونی وغیر انسانی اوادامه دهد.