افق روشن
www.ofros.com

حراست شرکت اتوبوس رانی تهران از ادامه بکار فعال سنديکايی ممانعت به عمل می آورد


فعالين حقوق بشر                                                                                                یکشنبه ٣ مرداد ١٣٨٩

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" حراست شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه از ادامه به کار فعال سنديکايی سعيد ترابيان ممانعت به عمل می آورد.
فعال سنديکايی سعيد ترابيان روز شنبه ٢ مرداد ماه به اداره مرکزی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه مراجعه کرد و قصد داشت که به کار خود ادامه دهد ولی با مخالفت فردی بنام مرشدلو از مسئولين حراست شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه که عملا شعبه ای از وزارت اطلاعات می باشد مواجه شد.
فعال سنديکايی سعيد ترابيان نزديگ به ٨ ساعت در اداره مرکزی برای ادامه بکار خود با حراست اتوبوس رانی مشغول رايزنی بود.اين در حالی است که معاون اداره اتوبوس رانی تهران با ادامه به کار آقای ترابيان موافقت کرده بود.
مرشدلو يکی از افراد حراست شرکت واحد اتوبوس رانی تهران می باشد که در سرکوب کارکنان شرکت واحد تهران نقش فعالی دارد. او در جريان اعتصابات سال ٨۴ در دستگيری و پرونده سازی عليه کارکنان نقش داشت و همچنين در پرونده سازی و بازجويی و ممانعت بکار فعالين سنديکايی نقش فعال دارد و تنها فردی است از حراست که توسط کارکنان شناخته شده است.
حراست شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه شعبه ای از وزارت اطلاعات می باشد که در طبقه دوم اداره مرکزی شرکت واحد در خيابان هنگام ميدان رسالت مستقر است . هيچ کارمندی حق ورود به اين طبقه را ندارد. افرادی که در آنجا مشغول به کار هستند برای ساير کارکنان شرکت ناشناخته هستند و سعی نمی کنند که توسط ساير کارکنان ديده شوند. اين طبقه کاملا محرمانه است. اسامی افراد حراست در پرسنلی شرکت واحد ثبت نشده است و حقوق آنها توسط شرکت واحد پرداخت نمی شود.هنگامی که کارکنان شرکت واحد به اين طبقه که حراست در آن مستقر است احضار می شوند توسط بلندگو از آنها بازجويی می کنند و چهره افراد سئوال کننده نامشخص و پشت ديوارهای شيشه ای و دودی قرار دارند و ديده نمی شوند. شيوه برخورد آنها با پرسنلی که به حراست احضار می شوند همانند بازجوهای وزارت اطلاعات است.
سعيد ترابيان مسئول روابط عمومی سنديکای اتوبوس رانی تهران و حومه روز ١٩ خرداد ماه با يورش مامورين وزارت اطلاعات به منزل شخصی او دستگير و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل شد. او نزديک به ٣٦ روز در سلولهای انفرادی اين بند تحت شکنجه های شديد روحی قرار داشت و تا روز ٢٩ تيرماه در زندان گوهردشت کرج در بازداشت بسر برد و با وثيقه سنگين مالی از زندان آزاد شد.
رضا شهابی فعال ديگر سنديکای اتوبوس رانی تهران و حومه که در روز ٢٢ خرداد ماه در حين انجام کارش ربوده شد و به سلولهای انفرادی بند ٢٠٩ زندان اوين منتقل شد و همچنان در اين بند مخوف بسر می برد.از شرايط و وضعيت اين فعال سنديکايی خبری در دست نيست.
لازم به يادآوری است که دو تن از رهبران سنديکای اتوبوس رانی تهران و حومه آقايان منصور اسالو و ابراهيم مددی تنها به جرم حق داشتن سنديکای کارگری چند سال است که در شرايط طاقت فرسايی در زندان بسر می برند.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،ممانعت از ادامه به کار فعال سنديکايی سعيد ترابيان را محکوم می کند و از سازمان جهانی کار و سنديکاهای کارگری بين المللی خواستار حمايت از فعالين سنديکايی در ايران است.

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران

٠٣ مرداد ١٣٨٩ برابر با ٢۵ ژولای ٢٠١٠