افق روشن
www.ofros.com

از وضعیت و شرایط غلامرضا غلامحسینی ربوده شده هیچ خبری در دست نیست


فعالین حقوق بشر                                                                                               دوشنبه ۱٧ آبان ١٣٨٩


از وضعیت و شرایط فعال سندیکایی ربوده شده هیچ خبری در دست نیست

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" از وضعیت و شرایط فعال سندیکایی ربوده شده آقای غلامرضا غلامحسینی هیچ خبری در دست نیست. فعال سندیکایی غلامرضا غلامحسینی که با یورش مامورین وزارت اطلاعات در یکی از خیابانهای کرج پس از ضرب و شتم شدید، وی را ربوده و به سلولهای انفرادی بند سپاه شکنجه گاه وزارت اطلاعات در زندان گوهردشت کرج منتقل نمودند.از زمان دستگیری تا به حال از وضعیت و شرایط او هیچگونه خبری در دست نیست خانواده این فعال سندیکایی در طی این مدت با مراجعات مکرر به مراکز مختلف خواستار مطلع شدن از وضعیت و شرایط عزیزشان هستند ولی تا به حال جوابی به این خانواده داده نشده است و این خانواده در نگرانی فزآینده ای بسر می برد.
از طرفی دیگر مامورین وزارت اطلاعات پیش از این درطی یورشی که به منزل این فعال سندیکایی داشتند بدلیل عدم حضور او در منزل، فرزند وی را بمدت یک روز به گروگان گرفتند آنها همچنین کارت شناسایی،پاسپورت،کارت و دفترچه های بانک و غیره را با خود بردند.این مسئله باعث شده است که این خانواده نتوانند از حساب بانکی خود پول مورد نیاز برای امرار معاش را برداشت نماید و آنها را با مشکلات عدیده معیشتی مواجه کرده اند.خانواده آقای غلامحسینی به اداره اطلاعات کرج برای بازپس گرفتن مدارک شخصی و کارت بانک مراجعه نمودند ولی پس از مدتی انتظار با برخوردی غیر انسانی یکی از بازجویان وزارت اطلاعات مواجه شدند که این خانواده را مورد تهدید قرار داد و به آنها گفت:« در صورت دستگیری آقای غلامحسینی پوست او را خواهیم کند»
شیوه جدید بازجویان وزارت اطلاعات علاوه بر دستور قطع غیر قانونی حقوق کارکنان تعلیق شده شرکت واحد اقدام به ضبط کارت و دفترچه بانکی آنها می نمایند تا خانواده های آنها نتواند از حساب بانکی خود پول برای امرار معاش برداشت نمایند و از این طریق خانواده های آنها را تحت فشار شدید معیشتی قرار می دهند.
ضرب و شتم وحشیانه ٢ فعال سندیکایی در روز چهارشنبه١٢ آبان ماه بدستور و با نظارت یکی از مسئولین و سربازجویان وزارت اطلاعات در شهر کرج به نام محبی و بازجوی دیگری بنام رضا عرفانی صورت گرفت.
فعال سندیکایی غلامرضا غلامحسینی ۴۴ ساله در جریان اعتصابات گسترده کارکنان شرکت واحد تهران در سال ٨٤ دستگیر وچند هفته در زندان اوین در بازداشت بسر بردو نزدیگ به ۴ سال از کار تعلیق شد. او حدودا ٨ ماه پیش پس از صدور رای بازگشت به کار، اداره کار توانست به محل کار خود بازگردد ولی ٢ مردادماه مجددا با بهانه های واهی از کار تعلیق شد.
در حال حاضر علاوه بر غلامرضا غلامحسینی دو تن از رهبران سندیکای و یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه آقایان منصور اسالو و ابراهیم مددی چند سالی است که در زندان بسر می برند و آقای رضا شهابی از ٢٢ خرداد ماه تاکنون در بند مخوف ٢٠٩ شکنجه گاه وزارت اطلاعات زندانی است. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،ربودن،ضرب وشتم و حشیانه ، انتقال به سلولهای انفرادی و بی خبر نگه داشتن خانواده این فعال سندیکایی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سازمان جهانی کار خواستار مداخله برای آزادی بی قید و شرط این فعال سندیکایی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

آژانس ایران خبر - ۱٧/٨/١٣٨٩