افق روشن
www.ofros.com

فشارهای بين المللی باعث آزادی فعال سنديکايی گرديد


فعالين حقوق بشر                                                                                                چهارشنبه ٣٠ تیر ١٣٨٩

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" با اعتراضات گسترده سازمانهای حقوق بشری و سنديکاهای بين المللی کارگری رژيم را ناچار به آزادی فعال سنديکايی سعيد ترابيان با وثيقه سنگين نمود.
روز دوشنبه ٢٨ تيرماه سعيد ترابيان مسئول روابط عمومی سنديکای اتوبوس رانی تهران و حومه که دستگيری او با اعتراضات گسترده سازمانهای حقوق بشری و اتحاديه های بين المللی کارگری جهان مواجه بود. رژيم را وادار کرد که به بی گناهی اين فعال سنديکايی تن در داد و او را آزاد کند.
بازپرسی شعبه ٦ دادگاه انقلاب کرج برای مواجه جلوه دادن دستگيری و بازداشت اين فعال سنديکايی در ازای آزادی او وثيقه سنگين ۵٠٠ ميليون تومانی از خانواده وی خواسته بود.بازپرسی فوق که خواسته های بازجويان وزارت اطلاعات در کرج را بر آورده می کند و مجری فرمانهای سربازجوی بند سپاه زندان گوهردشت کرج فردی بنام محبی که در دستگيری ،شکنجه وحشيانه جسمی و روحی فعالين دانشجويي،زنان ،دستگير شدگان اعتراضات قيام،دراويش و زندانيان سياسی خود شخصا نقش دارد می باشد. سعيد ترابيان مسئول روابط عمومی سنديکای اتوبوس رانی تهران و حومه روز ١٩ خرداد ماه با يورش مامورين وزارت اطلاعات به منزل شخصی او دستگير و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل شد. او نزديک به ٣٦ روز در سلولهای انفرادی اين بند تحت شکنجه های شديد روحی قرار داشت و روز ٢٣ تيرماه به بند ۴ زندان گوهردشت کرج منتقل شد.
رضا شهابی فعال ديگر سنديکای اتوبوس رانی تهران و حومه که در روز ٢٢ خرداد ماه در محل کارش دستگير و به سلولهای انفرادی بند ٢٠٩ زندان اوين منتقل شد و همچنان در اين بند مخوف بسر می برد.از شرايط و وضعيت اين فعال سنديکايی خبری در دست نيست.
دو تن از رهبران سنديکايی اتوبوس رانی تهران و حومه ،آقايان منصور اسالو و ابراهيم مددی عليرغم گذشت چند سال همچنان در بازداشت بسر می برند.اخير وزير کار به سازمان جهانی کار تعهد داده بود که او را آزاد خواهند کرد ولی همچنان همانند ساير موارد به تعهدات بين المللی خود عمل نمی کنند و آقای اسالو را بی گناه در بند نگه داشته اند.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران خواستار آزادی بی قيد و شرط و فوری تمامی کارگران زندانی در ايران است و از کميسر عالی حقوق بشر و سازمان جهانی کار خواستار اقدامات عملی برای آزادی فعالين سنديکايی در ايران است.

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران

٢٩ تير ١٣٨٩ برابر با ٢٠ ژولای ٢٠١٠

گزارش فوق را به سازمانهای زير ارسال گرديد:
کميساريای عالی حقوق بشر
سازمان جهانی کار
کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
سازمان عفو بين الملل