افق روشن
www.ofros.com

به آتش کشاندن اتوبوس شخصی که

فعالين سنديکايی معلق شده از کار با آن امرار معاش می کردند


فعالين حقوق بشر                                                                                               سه شنبه ١۵ تیر ١٣٨٩

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران"اتوبوس يکی از فعالين سنديکايی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه که برای امرار معاش خود وتعدادی از همکاران تعليق شده از کار بکار برده می شد به طرز مشکوکی به آتش کشيده شد.
حوالی نيمه شب چهارشنبه ٩ تيرماه اتوبوس شخصی فعال سنديکايی امير خرازی در اسلام شهر به طرز مشکوکی به آتش کشيده شد و در شعله های آتش کاملا شوخت. آقای خرازی اين اتوبوس را با وام زيادی خريداری کرده بود و در زمانهايی که به دليل فعال سنديکايی بودن از کار تعليق می شد برای امرار معاش خانواده اش بر روی آن کار می کرد. سه راننده ديگر شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه که از فعالين سنديکايی می باشند و بدليل فعاليتهای سنديکايی از کار تعليق شده بودند بر روی اين اتوبوس مشغول به کار بودند و با آن امرار معاش می کردند و تا حدی هزينه زندگی خانواده هايشان را تامين می کردند.
پيش از اين مامورين وزارت اطلاعات از اشتغال کارکنان تعليق شده شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه در شرکتهای خصوصی کارشکنی می کردند و شرکتهای خصوصی را تهديد می کردند که از اشتغال کارکنان تعليقی شرکت واحد خوداری کنند.
لازم به يادآوری است آقای امير خرازی در جريان اعتصاب گسترده کارکنان شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه در سال ١٣٨۴ دستگير شده بود و چند هفته در زندان اوين در بازداشت بسر برد.او همچنين در دو نوبت بخاطر فعاليتهای سنديکايی از کار تعليق شد. بار اول به مدت ٦ ماه از کار تعليق شد بدليل شرکت در اعتصابات سال ١٣٨٤ و بار دوم بخاطر فعاليتهای سنديکايی به مدت ١ سال از کار تعليق شده بود. در هر ٢ مورد از داشتن حقوق و مزايا محروم بود.

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران

١۵ تير ١٣٨٩ برابر با ٠۶ ژولای ٢٠١٠