افق روشن
www.ofros.com

حل مشکلات کارگران کشت وصنعت کارون خوزستان به دولت حواله داده شد


فارس                                                                                                        چهارشنبه ١٨ آبان ماه ١٣٩٠

معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه ١٧ آبان ماه به خبرنگارفارس گفت:
با حضور قائم مقام وزیر، خواسته‌های کارگران کشت و صنعت کارون شنیده شد و با توجه به ماهیت کار فصلی، مرتفع کردن مشکلات آنان نیاز به مصوبه دولت دارد.
وی در پاسخ به این سوال که کارگران معتقدند مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه حاضر به شنیدن خواسته‌های خود نشدند، تاکید کرد: در وزارتخانه جلسه مفصلی با حضور نمایندگان کارگری این شرکت با حضور قائم مقام وزیر برگزار شد.
معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه افزود: کارگران این شرکت با توجه به مسائل و مباحث مطرح شده با رضایت کامل به استان خوزستان برگشتند. اما کارگرکشت و صنعت کارون با اشاره به تجمعات هفته گذشته کارگران مقابل وزارت تعاون، کار ورفاه،نهادریاست جمهوری ومجلس درگفتگویش با فارس بتاریخ ١۴آبان ماه گفت:
وزیر و معاونان این وزارتخانه حاضر نشدند درخواست کارگران را بشنوند و فقط میان مسئولان پاسکاری می‌شویم.وزیر و معاونان آن حاضر نشدند صدای کارگران را بشنوند.
تجمع کارگران مقابل نهاد ریاست جمهوری، مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه انجام شد ومسئولی پاسخگو نبود و بدون جواب و حل مشکل خود به ناچار برگشتیم. کارگران مانند توپ فوتبال میان مسئولان پاسکاری می‌شوند و فقط قول بررسی مشکلات را دادند.
قابل یادآوری است که کارگران نی بر کشت وصنعت کارون وهفت تپه خوزستان بدلیل بی توجهی به خواسته هایشان،ازروز۴ آبان ماه دست به اعتصاب زدندوازروزهفتم آبان ماه، درچهارمین روزاعتصابشان عازم تهران شدند وبمدت ۵ روز،تجمعات اعتراضی ،مقابل مجلس،نهادرسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری ووزارت کار ،درراستای رسیدگی به مشکلاتشان وتحقق خواسته هایشان،برپا داشتند.