افق روشن
www.ofros.com

(زمزمه اعتصاب در میان کارگران کیان تایر(لاستیک البرز

اتحادیه آزاد کارگران                                                                       چهارشنبه ٢۵ شهریور ۱٣٨٨

زمزمه اعتصاب در میان کارگران کیان تایر(لاستیک البرز)

این کارگران پنج ماه از دستمزدهای معوقه خود را دریافت نکرده اند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال اسقرار هیئت مدیره منتصب سازمان حمایت از صنایع در کارخانه کیان تایر(لاستیک البرز) که منجر به پایان یافتن چندین ماه اعتراض کارگران این کارخانه و شروع بکار آن در اوایل بهمن ماه سال ٨٧ شد، مدیریت جدید در آنزمان به کارگران وعده داد ۵ ماه از دستمزدهای معوقه آنان را در فروردین ماه سال جدید (٨٨) پرداخت خواهد کرد اما با فرا رسیدن روزهای پایانی فروردین ماه ٨٨ این وعده محقق نشد و در ادامه کشمکشهای کارگران با مدیریت جدید برای دریافت 5 ماه از دستمزدهای معوقه خود، نهایتا مدیریت وعده داد آخر شهریور ماه دستمزدهای معوقه کارگران را پرداخت خواهند کرد.
بنا بر این گزارش با رسیدن به روزهای پایانی شهریور ماه و اصرار کارگران برای دریافت ۵ ماه از دستمزدهای معوقه و همچنین طرح عدم پرداخت این معوقه ها از سوی مدیریت کارخانه، زمزمه اعتصاب در میان کارگران کیان تایر قوت گرفته است. مسئله عدم پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران در پایان شهریور ماه در حالی از سوی مدیریت کارخانه کیان تایر مطرح شده است که کارگران این کارخانه متوجه شده اند موجودیهای تعاونی مصرف و دو صندوق پس انداز و قرض الحسنه آنان توسط کارفرمای قبلی به یغما رفته و این امر علاوه بر خلف وعده مدیریت کارخانه در پرداخت دستمزدهای معوقه، بر شدت خشم کارگران کیان تایر افزوده است و آنان را مصمم به شروع اعتصاب در صورت عدم رسیدگی به خواستهایشان در ٣١ شهریور ماه کرده است.
لازم به یادآوری است تمامی موجودی دو صندوق قرض الحسنه و پس انداز کارگران کارخانه کیان تایر به صورت ماهیانه در طول سالها کار و زحمت این کارگران از دستمزدهای ماهیانه آنان کسر شده است و تعاونی مصرف کارگران که هم اکنون ٢٦٢ میلیون تومان کسری دارد توسط خود آنان راه اندازی و سرمایه اش فراهم شده است.
صندوق قرض الحسنه کارگران کیان تایر به منظور رفع نیازهای عاجل و فوری کارگران از قبیل مسائل مالی مربوط به فوت و عروسی و سایر نیازهای اظطراری آنان و صندوق پس انداز نیز به منظور پرداخت وام گردشی به صورت دائمی به کارگران، از سوی خود آنان و با سرمایه این کارگران در طول سالهای گذشته راه اندازی شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب را حق مسلم کارگران کیان تایر در صورت عدم تحقق فوری خواستهای آنان میداند و در صورت عدم تحقق خواستهای کارگران کیان تایر قویا از اعتصاب این کارگران حمایت خواهد کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢٤ شهریور ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com
فاکس: ٠٢١۴۴۵١۴٧٩۵