افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب سه ساعته کارگران خباز سنندج و تجمع کارگران بخش فروش نوشابه ارم

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                   دوشنبه ۴ آبان ۱٣٨٨


کارگران خباز سنندج امروز بمدت سه ساعت دست از کار کشیدند

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران اکثر نانوائی های سنندج بویژه کارگران لواش پزیها امروز چهارم آبانماه و بنا بر تصمیم قبلی از ساعت ٦ تا ٩ صبح در اعتراض به عدم توجه به خواستهایشان دست از کار کشیدند.
بنا بر این گزارش بدنبال این اعتصاب فرماندار سنندج حدود ساعت ده صبح در محله حاجی آباد طی ملاقاتی با کارگران به آنان وعده داد تا روز پنج شنبه هفته جاری به خواستهای آنان رسیدگی خواهد شد.
در این ملاقات کارگران نیز اعلام کردند چنانچه تا روز پنج شنبه ٧ آبانماه در راستای خواست آنان مبنی بر جلوگیری از کاهش دستمزدهایشان اقدامی عملی صورت نگیرد اعتصاب خود را این بار به مدت یکروز کامل از سر خواهند گرفت.

کارگران بخش فروش نوشابه ارم با تجمع در مقابل

وزارت کار به کارگران معترض و اخراج شده بخش تولید پیوستند

بنا بر گزارشهای دریافتی امروز دوشنبه چهارم آبانماه ٨٨ بیش از صد نفر از کارگران بخش فروش نوشابه ارم در اعتراض به شرایط برده وارشان با تجمع مقابل وزارت کار به کارگران اخراج شده و معترض بخش تولید پیوستند.
بنا بر این گزارش این کارگران پس از تجمع در مقابل وزارت کار و ملاقات با یکی از معاونین وزیر کار به طرف محل رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری رفته و با تجمع در آنجا خواهان رسیدگی به وضعیت خود شدند که در نهایت این نهاد با دادن نامه ای به وزارت کار، این وزارتخانه را موظف به رسیدگی به خواستهای این کارگران کرد و مسئولین وزارت کار نیز این کارگران را با توجه به محل کارشان(خیابان داروپخش) به اداره کار کرج معرفی کردند. از طرف دیگر در حالی که حدود دو ماه و نیم از اعتراضات کارگران بخش تولید نوشابه ارم میگذرد و پرونده آنان در اداره کار غرب تهران در هیئت تشخیص در حال رسیدگی است کارفرمای این کارخانه نماینده های این کارگران را به کارخانه دعوت کرد و طی ملاقاتی با آنان تلاش نمود ضمن به رخ کشیدن آشنایان و روابط خود در وزارت کار، کارگران شاکی را از ادامه شکایت منصرف کند. اما نماینده های کارگران با طرح خواستهای خود اعلام کردند تا تحقق کامل خواست هایشان به اعتراضات و شکایت خود ادامه خواهند داد.
لازم به یاد آوری است بخش تولید و فروش کارخانه نوشابه ارم در دو نقطه مختلف قرار دارد و کارفرمای نوشابه ارم با هدف تحت فشار گذاشتن کارگران بخش تولید از چند روز قبل با جمع آوری وسایل طبخ و گرم کننده غذا، آنان را وادار به خرید از آشپزخانه کارخانه با قیمت هر پرس غذا دو هزار تومان میکند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن شرایط برده وار تجمیل شده بر کارگران نوشابه ارم خواهان رسیدگی هر چه سریعتر به خواستهای این کارگران و تحقق فوری آنهاست و در این راه همدوش و همراه کارگران نوشابه ارم خواهد بود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران چهارم آبانماه ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com
فاکس: ٠٢١۴۴۵١٤٧٩۵