افق روشن
www.ofros.com

پایان تجمع کارگران تعاونی نساجی کردستان با ١٠ روز مهلت به مسئولین


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                            سه شنبه ٢٠ تیر ١٣٩١

کارگران تعاونی نساجی کردستان با مهلت ١٠ روزه به مسئولین به تجمع خود پایان دادند

اتحادیه آزاد کارگران ایران:در پی تجمع اعتراضی کارگران عضو تعاونی نساجی کردستان دیروز بعد از متفرق شدن کارگران,مسئولین بنیاد مسکن و شهرسازی از اعضای هیئت مدیره دعوت به مذاکره میکنند و جلسه ایی را در بعدازظهر١٩ تیر ماه ١٣٩١ تشکیل میدهند و قول میدهند که ظرف ١٠ روز آینده به مشکلات کارگران رسیدگی کنند. امروز بیش از ١٠٠ نفرازکارگران تعاونی مسکن نساجی کردستان ساعت ٩ صبح در مقابل این اداره تجمع کردند و مطلع شدند که نمایندگانشان با مسئولین مذاکره کردند و با دادن ١٠ روز مهلت به مسئولین موافقت کردند و به تجمع خود پایان دادند.

٢٠/۴/١٣٩١

*********************

کارگران تعاونی مسکن نساجی کردستان مقابل مسکن و شهرسازی سنندج دست به تجمع اعتراضی زدند

‏ اتحادیه آزاد کارگران ایران:امروز صبح مورخه ١٣٩١/۴/١٩بیش از ١٠٠ نفر از اعضای تعاونی مسکن نساجی کردستان در مقابل اداره ی مسکن و شهر سازی شهر سنندج دست به تجمع اعتراضی زدند.
این کارگران که اعضای آن بیش از ٣٠٠ کارگر میباشد,١١ سال پیش زمینی را خریداری میکنند تا بتوانند مسکنی بسازند و کوشه ی کوچکی از مشکلات خود را حل کنند ولی در این مدت با همه ی تلاش اعضای هیئت مدیره ی تعاونی نساجی کردستان نتوانستند اجازه ساخت را بگیرند و در طول این مدت کارگران را بین ادارات مختلف پاس می دهند و طبق مذاکرات ریئس اداره مسکن و شهر سازی با اعضای هیئت مدیره تعاونی مسکن نساجی کردستان , ایشان گفته بود اگر ٦٠% این زمین ها را به اداره مسکن و شهرسازی بدهید مشکلتان را حل خواهم کرد و این مسئله خشم کارگران رابیشتر کرده است و میگویند چرا بدون گرفتن زمین مشکلات کارگران حل نمی شود.
به همین دلیل امروز کارگران برای اعتراض به این وضعیت جلوی اداره مسکن و شهر سازی سنندج تجمع کردند و خواستار دیدار با ریئس این اداره شدند ولی ایشان و معاونش حضور نداشتند.
در تجمع امروز حراست اداره مسکن و شهرسازی کارگران را تهدید به آوردن پلیس ١١٠ میکند که کارگران به اعتراض به این وضعیت میگویند که شهرهای جنوبی کشور برای تبعید به کار می رود ولی ما کارگران بازنشسته ی این شرکت برای سرپناه داشتن مجبور شدیم در این شهرها همانند تبعیدیها زندگی کنیم دیگر ترس از چه چیزی داشته باشیم.
کارگران تعاونی مسکن نساجی کردستان فردا ساعت ٩ صبح برای پیگیری خواست خود در جلوی اداره مسکن و شهر سازی تجمع خواهند کرد و از ٢٢ تعاونی مسکن شرکت های مختلف این شهر که مشکلات مشابه این کارگران را دارند, خواستند که در تجمع فردای آنان شرکت کنند تا بتوانند بعد از ١١ سال این مشکل را حل کنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران