افق روشن
www.ofros.com

کارگران پتروشیمی بندر امام و دو ماه فرصت به کارفرما


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      چهارشنبه ۵ مرداد ماه ١٣٩٠

کارگران پتروشیمی بندر امام با کسب امتیاز، با

دو ماه مهلت بیشتر به کارفرما برای عقد قرارداد مستقیم موافقت کردند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال پایان مهلت سه ماهه کارگران پتروشیمی بندر امام به کارفرما برای تحقق عقد قرارداد مستقیم و کشمکشهای میان کارگران و کارفرما برای عمل به وعده داده شده، کارگران این پتروشیمی با گرفتن امتیاز از کارفرما با دادن دو ماه مهلت دیگر به کارفرما موافقت کردند.
بنا بر این گزارش پس از پایان مهلت سه ماهه کارگران پتروشیمی بندر امام به کارفرما برای تحقق موافقت صورت گرفته مبنی بر عقد قرارداد مستقیم که در پایان اعتصاب این کارگران در اواخر فروردین ماه گذشته صورت گرفت، کارفرما چند روز مانده به اول مرداد ماه که روز پایان مهلت داده شده از سوی کارگران بود تلاش کرد آنان را وادار به گرفتن دو ماه مهلت دیگر برای عمل به توافق صورت گرفته بکند اما با مقاومت کارگران و زمزمه اعتصاب مجدد در میان آنان مواجه گشت و نهایتا ناچار شد به نماینده های کارگران اعلام کند در صورت موافقت کارگران با دو ماه مهلت بیشتر که پایان شهریور خواهد بود تا آنزمان معادل ۴٠ ساعت اضافه کاری به دستمزد آنان اضافه خواهد کرد.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران پتروشیمی بندر امام پس از چند روز صحبت و تبادل نظر نهایتا با مهلت خواسته شده از سوی کارفرما در قبال تعلق معادل ۴٠ ساعت اضافه کاری به دستمزدهای ماهیانه خود موافقت کردند و با قاطعیت اعلام نمودند این مهلت آخرین مهلت آنان به کارفرما خواهد بود و آنان در پایان مهلت دو ماهه(آخر شهریور ماه) در قبال هیچ امتیازی جز حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم، با تمدید مهلتی دیگر موافقت نخواهند کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۴ مرداد ماه ١٣٩٠