افق روشن
www.ofros.com

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته ذوب

آهن اصفهان در مقابل ساختمان امور بازنشستگان


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                             یکشنبه ۲٣ مهر ١٣٩١

کارگران بازنشسته اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های خود امروز ۲٣ مهر ماه ١٣٩١ دست به یک تجمع اعتراضی بزرگ در مقابل ساختمان " امور بازنشستگان" در خیابان نشاط این شهر زدند.
در این تجمع که از حدود ساعت ٣٠/٩ صبح شروع شد و زنان حضوری فعال در آن داشتند کارگران راه تردد خودروها در این خیابان را که یکی از خیابانهای مرکزی شهر اصفهان است بستند و مانع عبور و مرور اتوموبیلها شدند.
کارگران بازنشسته شرکت کننده در این تجمع شعار میدادند: ..."رئیسامون که دزدند،کارگرامون بی مزدند - رئیس بی لیاقت اسعفا استعفا و...
کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان مدت دو ماه است مستمری خود را دریافت نکرده اند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران، عدم پرداخت بموقع مستمری کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان از ماهها پیش ادامه دارد و این کارگران بارها در اعتراض به این وضعیت دست به تجمع اعتراضی در سطح شهر اصفهان زده اند. سال گذشته این کارگران در اقدامی اعتراضی جاده منتهی به ذوب آهن اصفهان را نیز بستند.
کارگران بازنشسته ذوب اهن اصفهان میگویند صندوق بازنشستگان ذوب آهن که زمانی یکی از صندوقهای بسیارمعتبر بازنشستگی بود براثر سوء مدیریت و دزدی های دست اندرکاران آن دچارمشکلات مالی فراوانی شده است و به همین دلیل این صندوق بطور مداوم از پرداخت مطالبات بازنشستگان سرباز میزند.
بنا بر اظهار این کارگران، آخرین حقوق پرداختی آنان نه ازطریق صندوق بازنشستگی ذوب آهن، بلکه براثراعتراضات کارگران بازنشسته، توسط دولت و منابع دیگر تامین و پرداخت شد تا سر و صدای کارگران خوابانده شود با اینحال این مسئله همچنان لاینحل مانده است و کارگران مصمم اند تا حصول نتیجه ای که دوام داشته باشد و متضمن پرداخت بموقع مستمری آنان باشد به اعتراضات خود ادامه دهند.
بنا بر آخرین خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران جلسه امروز نماینده های این کارگران با مسئولین صندوق بازنشستگی بدون حصول نتیجه ای پایان گرفت و به همین دلیل هزاران کارگر بازنشسته ذوب آهن اصفهان مصمم به ادامه اعتراضات خود هستند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٣ مهر ماه ١٣٩١