افق روشن
www.ofros.com

تجمع اعتراضی بزرگ کارگران کیان تایر در مقابل نهاد ریاست جمهوری


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                         دوشنبه ٢٣ اسفند ١٣٨٩

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران،کارگران کیان تایر در ادامه سلسله اعتراضات خود به عدم تحقق وعده های کارفرما از ساعت ٣٠/٨ صبح امروز ٢٢ اسفند ماه و درزیر باران شدید در مقابل نهاد رسیدگی به شکایتهای مردمی ریاست جمهوری دست به تجمعاعتراضی زدند در این تجمع که بیش از ٩٠٠ نفر از کارگران کیان تایر در آن شرکتداشتند کارگران با سر دادن شعارهایی خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند.
بنا بر این گزارش از همان ساعت اولیه تجمع کارگران در مقابل نهاد ریاست جمهوری تعدادی از مسئولین این نهاد و نماینده های وزارت صنایع در میان کارگران حاضر شدند و با دادن وعده و عید از آنان خواستند به تجمع خود پایان دهند اما کارگران همه این وعده وعیدها را با شعار "وعده وعید نمیخواهیم ما حقمون می خواهیم" پاسخ دادند و خواهان رسیدگی فوری به خواستهای خود شدند. به دنبال این شعارها از سوی کارگران مسئولین نهاد دریاست جمهوری از نماینده های کارگران دعوت به مذاکره کردند و نماینده ها به داخل این نهاد رفتند اما کارگران بطور مرتب اقدام به دادن شعار میکردند.
بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران پس از مذاکرات نماینده های کارگران با مسئولین وزارت صنایع و نهاد ریاست جمهوری حدود ساعت دوازده ظهر به کارگران اعلام شد تا ساعت ١۵ ظهر امروز باقی مانده دستمزد بهمن و عیدی کارگران بر اساس توافق قبلی به حساب آنان واریز خواهد شد.
بدنبال اعلام این خبر و از آنجا که کارگران در زیر باران وسرما بشدت کوفته شده بودند در ساعت ٣٠/١٢ دقیقه به تجمع خود پایان دادند و باقاطعیت اعلام کردند چنانچه امروز پول به حساب آنها واریز نشود فردا صبح دست به تجمع اعتراضی تری در مقابل نهاد رسیدگی به شکایتهای مردمی ریاست جمهوری خواهند زد.
رئوس توافقات کارگران کیان تایر با کارفرما در تجمع روز١٦ بهمن این کارگران در مقابل بخشداری چهاردانگه به شرح زیر بود:
١- اول اسفند پرداخت ۵٠ درصد عیدی کارگران٢- چهاردهم اسفند باقی مانده دستمزد بهمن ماه پرداخت شود ٣- ٢٤ اسفند دستمزد اسفند ماه پرداخت شود ۴- هفته آخر اسفند ماه ۵٠ درصد باقی مانده کارگران پرداخت گردد.
اما از آنجا که کارفرما از ١٦ بهمن ماه به این سو به این توافقات عمل نکرد کارگران کیان تایر بطور مرتب دست به تجمع در مقابل بخشداری چهاردانگه و روشن کردن لاستیک در داخل کارخانه زدند. آخرین تجمع اعتراضی این کارگران در تاریخ ١١ اسفند ماه در مقابل بخشداری چهاردانگه بود.
بر اساس اخرین خبری که ساعت ١٨ از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران دریافت شد پولی که امروز به کارگران کیان تایر وعده داده شده در ساعت ١٧ به حساب این کارگران واریز شد.

  

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٢ اسفند ماه ٨٩