افق روشن
www.ofros.com

شهناز سگوند همسر علی نجاتی به دادگاه احضار گردید


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                              دوشنبه ٦ آذر ١٣٩١

خانم شهناز سگوند همسر علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در روز سوم آبانماه ١٣٩١ با مراجعه به دادگستری شوش با اتهامات واهی و شناخته شده ایی که مامورین امنیتی بر علیه کارگران معترض و خانواده هایشان بکار میگیرند( تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب و...) مورد محاکمه قرار گرفت و تبرئه شد ولی اینبار با پرونده سازی دیگری مواجه شده است
١٠ روز پیش احضاریه ایی از طرف دادگاه شهرستان دزفول برای ایشان صادر گردیده و از ایشان خواسته اند در روز ٢۵ آذر ماه خود را به دادگاه انقلاب شهرستان دزفول شعبه ی٢ معرفی نماید
شاکی این پرونده پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش میباشد شهناز سگوند هیچ جرمی جز دفاع از همسر زندانی اش مرتکب نشده است و این بدیهی ترین حقوق انسانی وی می باشد
اتحادیه آزاد کارگران ایران هر گونه پرونده سازی جدید بر علیه علی نجاتی و شهناز سگوند را قویا محکوم میکند و از همه تشکلها و نهادهای کارگری میخواهد تا با اعتراضات خود اجازه ندهند این پرونده سازیها به سرانجامی برسد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران . پنجم آذرماه ١٣٩١

۲۵ نوامبر ۲۰۱۲