افق روشن
www.ofros.com

شیوه نیرنگ آمیز کارفرمای پالایشگاه بندر عباس برای اخراج کارگران

اتحادیه آزاد کارگران                                                                          سه شنبه ١٧ شهریور ۱٣٨٨

بنا بر خبرهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران کارفرمای پالایشگاه در دست احداث بندر عباس به شیوه ای نیرنگ آمیز تلاش دارد تا ٨٦ نفر از کارگران این پروژه را از کار اخراج کند.
بنا بر این گزارش روز شنبه چهاردهم شهریور ماه کارفرمای پالایشگاه بندر عباس اوراقی را بدست ٨٦ نفر نفر از کارگران داد که در آن این کارگران علت قطع رابطه کاری خود را با پالایشگاه را استعفا عنوان کرده اند و بر این اساس کارفرما از کارگران خواسته است به قسمتهای مختلف کارگاه جهت آوردن برگ تسویه حساب مراجعه کنند.
این در حالی است که این کارگران چهار ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند و کارفرما در حال حاضر و علیرغم اتخاذ این شیوه برای اخراج کارگران به آنان اعلام کرده است پولی برای پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران ندارد.
بنا بر اظهار این کارگران آنان در گرمای شدید تابستان در این پالایشگاه مشغول به کار بوده اند و اغلب آنان به علت شدت کار و گرما بارها در حین کار از هوش رفته اند اما با بهتر شدن هوا و نزدیک شدن پایان کارهای کشاورزی و هجوم کارگران بیکار از نقاط مختلف به بندر عباس، کارفرما در تلاش است با اخراج این کارگران، کارگران دیگری را با دستمزدهای بسیار پایین به استخدام در آورد و در این راستا طی روزهای گذشته اقدام به استخدام ٣٦ نفر کارگر جدید با دستمزدهای بسیار پایین کرده است.
بنا بر این گزارش این کارگران تا امروز در مقابل کارفرما ایستادگی کرده اند و کارفرما نیز متقابلا کارگران را تهدید به استفاده از نیروهای انتظامی و امنیتی جهت اخراج کارگران از محیط کار کرده است. اما کارگران به این تهدیدات کارفرما وقعی ننهاده اند و خواهان عمل کارفرما به قراردادی هستند که با کارگران بسته است.
این کارگران بمدت یکسال با کارفرما برای کار در پالایشگاه بندر عباس قرارداد بسته اند و کارفرما تلاش دارد با تحمیل استعفا به کارگران، آنان را از کار خود اخراج و کارگران جدیدی را با دستمزدهای بسیار پایین تر به استخدام در بیاورد.
لازم به یاد آوری است است در این پالایشگاه هم اکنون ١٦٠٠ نفر کارگر مشغول کار هستند و کارگران معترض طی روزهای گذشته برای ایستادگی در مقابل کارفرما اقدام به انتخاب نماینده کرده و مصمم هستند متحدانه در مقابل اخراج خود ایستادگی کنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران هفدهم شهریور ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com
فاکس: 02144514795