افق روشن
www.ofros.com

:شریف ساعد پناه در شعبه ۴ دادیاری سنندج

عضویت در هیئت مدیره اتحادیه، حق قانونی و مسلم من و همه کارگران است


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                   یکشنبه ٢٣ بهمن ماه ١٣٩٠

شریف ساعد پناه از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، که در روز ١٨ دی ماه توسط مامورین امنیتی دستگیر و پس از نزدیک به دو هفته بازداشت در مورخه ٢٩ دی ماه همراه با مظفر صالح نیا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه از زندان آزاد شد، ساعت ١٠ صبح امروز و با احضاریه کتبی شعبه چهار دادیاری دادگاه انقلاب سنندج در این دادیاری حضور پیدا کرد و بعنوان آخرین دفاعیه در پرونده اش، اتهامات وارده توسط مامورین امنیتی بر خود را رد کرد و بطور شفاهی و همچنین طی دفاعیه ای کتبی از عضویت خود در هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و داشتن بولتن خبری اتحادیه در منزل اش دفاع کرد و بر حقانیت کارگران برای اعتراض و داشتن تشکلهایی که بدست خود برپا میکنند تاکید نمود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن بازداشت و به زندان افکندن شریف ساعد پناه اعلام میدارد: برپایی تشکل مستقل کارگری، اعتصاب، تجمع و اعتراض به بی حقوقی، حق مسلم و خدشه ناپذیر کارگران است و می باید فورا قرار منع تعقیب قضائی در مورد شریف ساعد پناه و دیگر کارگران در معرض دادگاهی شدن صادر و تمامی کارگران زندانی بی قید و شرط آزاد شوند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٣ بهمن ماه ١٣٩٠