افق روشن
www.ofros.com

سمیرا هوشیاری توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                              شنبه ٢٢ اسفند ۱٣٨٨

سمیرا هوشیاری عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران روز ۵ شنبه ٢٠ اسفندماه از سوی ماموران اداره اطلاعات سنندج، پس از آن که از منزل خارج شد، دستگیرشد. ایشان طی این مدت اجازه پیدا نکرده تا با خانواده خود تماس برقرار نماید.پیشتر ماموران اداره اطلاعات با ریختن به منزل سمیرا هوشیاری،کامپیوتر ایشان را با خود برده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران تعقیب و آزار فعالین کارگری را که اتهامی جز تلاش برای احقاق حقوق خود و هم سرنوشتان شان را ندارند، محکوم میکند و خواستار آزادی هر چه سریع تر سمیرا هوشیار و دیگر کارگران و فعالین کارگری می باشد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢١ اسفند ٨٨