افق روشن
www.ofros.com

احضار و بازجویی از سمیرا هوشیاری عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                   جمعه ۴ دی ۱٣٨٨

در ادامه سیاست فشار به کارگران و فعالین کارگری، خا نم سمیرا هوشیاری عضو اتحادیه آزاد کارکران ایران به اداره اطلاعا ت سنندج فرا خوانده شد . روز دوشنبه مورخه ٣٠/٩/٨٨ ساعت ١٠ صبح خانم سمیرا هوشیاری عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران که به اداره اطلاعات سنندج فرا خوانده شده و در رابطه با عضویت دراتحادیه وکمک مالی به کارگران هفت تپه مورد بازجویی وتهدید قرار گرفت. ماموران اداره اطلاعات سمیرا هوشیاری را تا ساعت ١٢ ونیم ظهر در اداره اطلاعات نگه داشته و سپس با پیگیری های همسر وی، ناچارا او را آزاد کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران آزار واذیت کارگران و فعالین کارگری را محکوم می نماید. بدیهی است که دست زدن به این گونه اعمال، کارگران را از حق خواهی و حمایت از هم سرنوشتان خود باز نخواهد داشت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٣ دی ٨٨

www.ettehadeh.com