افق روشن
www.ofros.com

"پیرامون "برنامه مناظره شبکه یک سیما

... تلاش سازماندهی شده دولت و مجلس و کارفرمایان برای ایجاد تغییرات ضد کارگری

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                         یکشنبه ١٨ آبان ۱۳۹۳

پیرامون "برنامه مناظره شبکه یک سیما"- تلاش سازماندهی شده دولت و مجلس و کارفرمایان

برای ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار را قویا محکوم میکنیم

بار دیگر کارگران و مردم ایران نظاره گر یک شو تلویزیونی مسخره آمیزی در "برنامه مناظره" شبکه یک سیما شدند. اینبار دولت و مجلس و کارفرمایان بدون پرخاش و وارد کردن اتهامی به همدیگر با زبانی واحد برای تحمیل بی حقوقی مطلق بر ما کارگران در مقابل دوربین تلویزیونی ظاهر شدند و با دست کم گرفتن شعور ما کارگران و مردم ایران دست به اجرای یک شوی تلویزیونی در برنامه مناظره شبکه یک سیما زدند. اینان برای اعمال تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار چنان دست پاچه بودند که چشم در چشم میلیونها بیینده ریاکاری خود را به نمایش گذاشتند و بدون کمترین اشاره ای به مفاد تغییراتی که در صددند در برخی مواد قانون کار ایجاد کنند تلاش کردند با به میان کشیدن قراردادهای موقت، موضوع بیکاری، اشتغال، حفظ اشتغال موجود و کلی گوئی در مورد مشکلات کارگران و کارفرمایان، نفس اعمال تغییر در قانون کار را به خورد ما کارگران بدهند اما علیرغم این شعبده بازی، ٩١ درصد شرکت کنندگان در نظر سنجی بر علیه مباحث مطرح شده در این شو تلویزیونی رای دادند و مجری برنامه در مقابل چشم بینندگان در همسوئی با دولت و مجلس و کارفرمایان از اعلام این رقم خودداری کرد. اما مسخره تر از مباحث این شو تلویزیونی، ترکیب شرکت کنندگان در این برنامه و رسوا تر از همه اینها بخش مصاحبه خیابانی این برنامه تحت عنوان "شنیدن نظرات مردم" بود که از قبل بطور دست چین شده ای با آنان تحت عنوان "مردم" مصاحبه کرده بودند و در خلال برنامه پخش شد. این آقایان به اصطلاح "مردم" کسی نبودند جز حسن صادقی رئیس دبیران اجرائی خانه کارگر کل کشور، منشی دفتر حسن صادقی، علی اکبر عیوضی مسئول تشکیلات شرق تهران خانه کارگر، قربانی مسئول بخش بهداشت خانه کارگر و چند نفر دیگر از همین قماش.
ترتیب دهندگان این شو تلویزیونی شرایط امروز ایران و جهان را با سی چهل سال پیش بشدت اشتباه گرفته اند، اینان چنان غرق در همدستی و تعامل بر سر کسب سودهای نجومی و غارت و چپاول دسترنج ما کارگران هستند که فوران خشم زیر و رو کننده طبقه کارگر ایران را با دهها اعتصاب و اعتراض روزمره نمی بینند و در شرایطی که قوت لایموتی در سفره میلیونها خانواده کارگری باقی نمانده است تا حرض و آز غارتگری را فرو نشاند! در صدد چپاول و غارتگری بیش از پیش از این سفره خالی هستند!
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تلاشهای دولت و مجلس و کارفرمایان در شو تلویزیونی "برنامه مناظره شبکه یک" برای جا انداختن اعمال تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار اعلام میدارد: در مقابل هر گونه تغییرات ضد کارگری در مواد قانون کار و یا لوایحی که چنین اهدافی را مد نظر داشته باشد ساکت نخواهد نشست و چنانچه اعتراضات موجود گوش شنوائی نداشته باشد، همراه با کارگران در سراسر کشور اقدامات اعتراضی تری را برای مقابله با وضعیت مشقت بار موجود و تلاش دولت و مجلس برای تحمیل بی حقوقی بیشتر بر طبقه کارگر ایران در دستور کار خود خواهد گذاشت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٨ آبانماه ١٣٩٣