افق روشن
www.ofros.com

پایان اعتصاب کارگران شرکت پیمانکاری پتروسینا در پتروشیمی آبادان


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      دوشنبه ۲۵ مهرماه ١٣٩٠

کارگران شرکت پیمانکاری پتروسینا در پتروشیمی آبادان ظهر روز شنبه به اعتصاب خود پایان دادند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی تلاش حراست پتروشیمی آبادان برای جلوگیری از ورود کارگران شرکت پیمانکاری پتروسینا به کارخانه در روز چهارشنبه ۲٠ مهر ماه و مقاومت کارگران که نهایتا منجر به ورود آنان به کارخانه شد، صبح روز شنبه ۲٣ مهر ماه مدیریت پتروشیمی ضمن قبول ادامه کار کارگران با قرارداد قبلی و دادن برخی امتیازات به آنان، از کارگران یک مهلت دو ماهه برای رسیدگی به خواست اصلی آنها مبنی بر حذف پیمانکار در خواست کرد که این امر مورد موفقت کارگران اعتصابی قرار گرفت و آنها از ظهر روز شنبه هفته جاری بر سر کارهای خود بازگشتند.
لازم به یادآوری است در جلسه روز دوشنبه ١٨ مهر ماه که با شرکت نماینده های کارگران، نماینده مدیریت پتروشیمی و مسئولین اداره کار آبادان برگزار شده بود مدیریت پتروشیمی سه نوع قرارداد برای ادامه کار به کارگران پیشنهاد داده بود که بنا بر اظهار کارگران این قرار دادها از قرارداد قبلی آنان نیز بدتر بود. به همین دلیل کارگران هیچیک از این قراردادها را قبول نکردند و این مذاکره به سرانجامی نرسید و کارگران بر ادامه اعتصاب پای فشردند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۲۵ مهر ماه ١٣٩٠

*************

با شکست مذاکرات، کارگران شرکت پیمانکاری

پتروسینا در پتروشیمی آبادان به اعتصاب خود ادامه دادند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، جلسه روز دوشنبه ١٨ مهر ماه نماینده های کارگران اعتصابی شرکت پیمانکاری پتروسینا با مدیریت کارخانه و نماینده های اداره کار به نتیجه ای نرسید.
در جلسات نماینده های کارگران با مدیریت و مسئولین اداره کار آبادان تا کنون سه نوع قرار داد برای بازگشت بکار این کارگران به آنان پیشنهاد شده است اما از آنجا که در هیچکدام از این قراردادها خواست های کارگران لحاظ نشده بود این قراردادها از سوی کارگران مورد قبول واقع نشده است و بدین ترتیب مذاکرات تاکنونی به نتیجه ای نرسیده و کارگران علیرغم تهدیدهای مدیریت به اعتصاب خود ادامه داده اند.
روز سه شنبه و پس از شکست مذاکرات، مدیریت پتروشیمی به کارگران اعلام کرد چنانچه به اعتصاب خود پایان ندهند از روز چهارشنبه ٢٠ مهر ماه، آنان را به کارخانه راه نخواهد داد و دست به اخراج همگی کارگران خواهد زد.
بدنبال این تهدید از سوی مدیریت کارخانه، صبح دیروز (چهارشنبه ) کارگران با درب بسته کارخانه بر روی خود مواجه شدند که این امر خشم آنان را بر انگیخت.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران خشمگین با مشاهده درهای بسته کارخانه بر روی خود با درگیری مختصری که با حراست کارخانه پیش آمد موفق به ورود به کارخانه شده و در محلهای کار خود مستقر شدند(نشسته و در اعتصاب) و متحدانه اعلام کردند: حتی اگر یک نفر از کارگران اخراج شود مسئولیت عواقب وپیامدهای اعتراضات شدیدتر کارگران، بعهده مدیریت و پیمانکار و نیز اداره کار خواهد بود واز طرفی تهدید کردند که با هر نیروی کار اعتصاب شکنی که خارج از کارخانه و برای جایگزینی کارگران اعتصابی وارد شود بشدت مقابله خواهند کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢١ مهر ماه ١٣٩٠

*************

کارگران شرکت پیمانکاری پتروسینا در

پتروشیمی آبادان از حدود یک ماه پیش در اعتصاب بسر می برند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، نزدیک به یکماه است کارگران شرکت پیمانکاری پتروسینا در پتروشیمی آبادان برای حذف پیمانکار وعقد قرارداد مستقیم (مانندکارگران پتروشیمی های ماهشهر) دست به اعتصاب زده اند.
بنا بر این گزارش از آنجا که قرارداد این شرکت پیمانکاری با پتروشیمی آبادان به پایان رسیده بود کارگران فرصت را برای عقد قرارداد مستقیم مناسب دیده و خواهان عقد قرارداد مستقیم شدند اما با بی توجهی مسئولین پتروشیمی آبادان مواجه شده و دست به اعتصاب زدند و بر اجرای خواست محوری خود ومصوبه دولت مبنی بر بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری، پافشاری کردند. با این حال مدیریت پتروشیمی با معرفی یک پیمانکارجدید،همچنان به ابقا سیستم واسطه ای پیمانکاری پافشاری میکند و پیمانکارجدید با وعده ی بهبود شرایط کار و وضعیت معیشتی کارگران وارد این کشمکش شده است وجلساتی را با نمایندگان کارگران برای دادن امتیازات و راضی کردنشان برای بازگشت بر سرکارهایشان برگزار کرده که تاکنون نتیجه ای نداده است.
بر اساس آخرین خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران دیروز (١٦ مهر ماه) این اعتصاب همچنان ادامه داشته است و هنوز توافقی ما بین کارگران و مدیریت پتروشیمی صورت نگرفته است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٧ مهر ماه ١٣٩٠