افق روشن
www.ofros.com

به مناسبت پایان اعتصاب غذای رضا شهابی

رضا شهابی باید بی درنگ و بدون قید و شرط آزاد گردد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                        پنجشنبه ١ دی ماه ١٣٩٠

عصر امروز رضا شهابی با گذشت ٣٠ روز از اعتصاب غذای خود و بدنبال خواستهای مکرر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، اعضای "کمیته دفاع از رضا شهابی" و دیگر تشکلهای کارگری در ایران و نهادها و سازمانها و شخصیتهای جنبش کارگری در سرتاسر جهان به اعتصاب غذای خود پایان داد تا معالجات لازم برای مداوایش انجام گیرد.
رضا شهابی به عنوان عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و یک فعال کارگری بیش از ١٨ ماه است که بدون ارتکاب جرمی و بدون طی شدن مراحل قضائی برای اثبات جرمهای واهی منتسب بر وی، در بدترین شرایط جسمی در بازداشت بسر برده است.
پایان اعتصاب غذای رضا شهابی، پایان تحمیل یک دوره ١٨ ماهه درد و رنج بر وی نیست. رضا همچنان تحت بازداشت قرار دارد و می باید بلادرنگ و بی و قید و شرط آزاد گردد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز شعف از همبستگی پرشور داخلی و بین المللی با رضا شهابی و موضوع آزادی وی، اعلام میدارد دفاع از حق حیات و زندگی کارگران یک حق بدیهی و خدشه ناپذیر طبقه کارگر و همه فعالین و رهبران کارگری، منجمله رضا شهابی است. رضا شهابی هیچ جرمی جز دفاع از معیشت و منزلت کارگران مرتکب نشده است و بدیهی است که ادامه بازداشت وی، اعتراضات گسترده تری را از سوی کارگران در ایران و سرتاسر جهان در پی خواهد داشت.

معیشت، منزلت حق مسلم ماست

زنده باد همبستگی کارگری

اتحادیه آزاد کارگران ایران - اول دی ماه ١٣٩٠