افق روشن
www.ofros.com

تجمع کارگران پرریس در مقابل استانداری کردستان

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                    شنبه ٩ آبان ۱٣٨٨


تجمع کارگران پرریس در مقابل استانداری کردستان

و برگزاری جلسه هیئت تشخیص اداره کار برای رسیدگی به شکایت این کارگران

بدنبال صدور حکم اخراج کارگران پرریس از تاریخ ٢٧/٧/٨٨ توسط کارفرما و شکایت آنان به اداره کار سنندج در مورخه ٢٩/٧/٨٨ ، امروز هفتم مهر ماه هیئت تشخیص اداره کار سنندج برای رسیدگی به شکایت این کارگران تشکیل جلسه داد و این کارگران در مقابل استانداری کردستان دست به تجمع زدند.
کارگران پرریس اواخر شهریور ماه سال ٨٧ و بدنبال اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزدهایشان با رای هیئت تشخیص اداره کار سنندج در تاریخ ٢٧/٧/٨٧ از کار خود اخراج شدند اما در پی تداوم اعتراضات این کارگران هیئت حل اختلاف اداره کار سنندج رای به ابقا بکار آنان با حذف قید موقت از قراردادهایشان داد و بدنبال آن کارفرمای پرریس به دیوان عدالت شکایت کرد و نهایتا با اعتراضات و پیگیریهای کارگران دیوان عدالت نیز رای هیئت حل اختلاف اداره کار سنندج را تائید کرد.
اما علیرغم رای هیئت حل احتلاف اداره کار سنندج و دیوان عدالت مبنی بر بازگشت بکار کارگران پرریس کارفرما با همکاری اداره کار و استانداری و دیگر نهادهای مسئول در سنندج عملا این کارگران را بر سر کارهای خود باز نگرداند و تحت فشار شورای تامین استان کردستان، کارگران پرریس ٢٧/۴/٨٨ وادار به امضای قرارداد موقت با کارفرمای کارخانه پرریس شدند و کارفرما از تاریخ انعقاد این قرارداد تا پایان آن یعنی مورخه ٢٧/٧/٨٧ فقط شش نفر ازاین کارگران را بکار گرفت و عملا بقیه کارگران را به کارخانه راه نداد و نهایتا روز ٢٧ مهر ماه ٨٨ به این کارگران اعلام کرد آنان را بکار نخواهد گرفت.
به همین دلیل کارگران پرریس روز چهار شنبه ٢٩ مهر ماه در مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع زده و شکایتی را از کارفرما به اداره کار تسلیم کردند که دیروز ششم آبانماه جلسه هیئت تشخیص اداره کار سنندج رسیدگی به شکایات کارگران پرریس را آغاز کرد.
کارگران پرریس در شکایت خود به اداره کار سنندج خواهان اجرای رای دیوان عدالت اداری شدند و دیروز در اعتراض به فشاری که شورای تامین استان برای امضای قرارداد موقت به این کارگران وارد کرده بود در مقابل استانداری نیز دست به تجمع زده و خواهان رسیدگی به وضعیت خود شدند.
بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه ازاد کارگرن ایران دیروز بدنبال تجمع کارگران پرریس در مقابل استانداری کردستان مامورین لباس شخصی و انتظامی بلافاصله به نحو چشمگیری در مقابل استانداری حضور پیدا کردند اما کارگران با تاکید بر خواستهای خود با معاون امنیتی استانداری کردستان دیدار کرده و بر رسیدگی فوری به خواست هایشان تاکید کردند.
لازم به یادآوری است علیرغم صدور رای دیوان عدالت مبنی بر بازگشت بکار کارگران پرریس با حذف قید موقت از قراردادهایشان، کارفرمای پرریس از سال گذشته تا کنون از پرداخت دستمزدهای این کارگران طفره رفته است و نهادهای مسئول در سنندج هیچگونه توجه و یا اقدامی برای اجرای رای دیوان عدالت بعمل نیاورده اند و در طول این مدت دوشادوش کارفرما این کارگران را سر دوانده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران هفتم آبانماه ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com
فاکس: ٠٢١۴۴۵١۴٧٩۵