افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب ۴۵٠ کارگر طرح توسعه پالایشگاه قدیم بندرعباس

اتحادیه آزاد کارگران                                                                             سه شنبه ۱٩ آبان ۱٣٨٨

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز ١٩ آبانماه ٨٨ حدود چهار صد و پنجاه نفر کارگر طرح توسعه پالایشگاه قدیم بندر عباس بطور یکپارچه ای در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود دست به اعتصاب زدند.
این کارگران در استخدام شرکت ئی سی سی پیمانکار طرح توسعه پالایشگاه قدیم بندر عباس هستند و از شهریور ماه تاکنون دستمزدی دریافت نکرده اند. بنا بر این گزارش بدنبال اعتصاب امروز کارگران طرح توسعه پالایشگاه قدیم بندر عباس که سومین اعتصاب آنان در طی سه ماه گذشته است دو نفر از مسئولین شرکت ئی سی سی ساعت 4 بعد از ظهر در محل رستوران شرکت که کارگران در آنجا تجمع کرده بودند حاضر شدند و با اظهار اینکه کارفرمای اصلی (پالایشگاه بندر عباس) پول شرکت را پرداخت نکرده است به کارگران اعلام کردند طی پنج روز آینده تمام دستمزدهای معوقه آنان را تسویه خواهند کرد و در صورتی که این کار انجام نشود حتما دستمزد شهریور ماه را پرداخت خواهند نمود و از کارگران خواستند بر سر کارهای خود بازگردند. همچنین این مسئولین از کارگران خواستند از فردا برگ تسویه حسابهای خود را امضا کنند اما کارگران این وعده ها را از سوی کارفرما قبول نکردند و مذاکرات آنان با کارگران بدون نتیجه پایان گرفت.
بنا بر اظهار کارگران، آنان همچنین نسبت به سرو پنیر و دوغ تاریخ مصرف گذشته در رستوران شرکت معترض هستند اما کارفرما به جای حل این مسئله اخیرا اقدام به پاک کردن مدت تاریخ مصرف این مواد کرده است تا کارگران متوجه مدت تاریخ مصرف این مواد نشوند.
لازم به یادآوری است کارگران طرح توسعه پالایشگاه قدیم بندر عباس با قرارداد یکماهه ای که زمان استخدام آن را امضا کرده اند مشغول بکار هستتند و در حال حاضر عملا بدون قرارداد در شرکت ئی سی سی کار میکنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ١٩ آبانماه ٨٨

www.ettehadeh .com
k.ekhraji@gmail.com
فاکس: ٠٢١۴۴۵١۴٧٩۵