افق روشن
www.ofros.com

از سایت جدید اتحادیه آزاد کارگران ایران دیدن کنید

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                              شنبه ٢٢ اسفند ۱٣٨٨

بدنبال فیلتر شدن سایت اتحادیه ازاد کارگران ایران از روز بیست یکم بهمن ماه اتحادیه ازاد کارگران ایران اقدام به راه اندازی سایت جدیدی کرده است. بنا بر ضرورت خبر رسانی، اتحادیه آزاد کارگران ایران این سایت را بطور موقت راه اندازی کرده و این سایت بمرور به روز و تکمیل خواهد شد.
ما با محکوم کردن فیلترینگ سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران از همگان میخواهیم تا سایت جدید اتحادیه ازاد کارگران ایران را به عموم معرفی نمایند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٢ اسفند ماه ٨٨

آدرس سایت جدید اتحادیه آزاد کارگران ایران: www.ettehadye.com

ایمیل: k.ekhraji@gmail.com