افق روشن
www.ofros.com

نقض حکم زندان بهنام ابراهیم زاده در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      دوشنبه ١٢ اردیبهشت ١٣٩٠

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کار گران ایران شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور حکم بیست سال زندان بهنام ابراهیم زاده را نقض کرده و آنرا برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع کرده است.
بهنام ابراهیم زاد فعال کارگری و مدافع حقوق کودکان در روز ۲۲ خرداد ماه سال گذشته بازداشت و از آنزمان تاکنون در زندان بسر میبرد. بهنام را روز ۲۹ فروردین ماه جاری به دادگاه منتقل کرده بودند اما به دلیل عدم حضور قاضی، رسیدگی به پرونده بهنام به زمان دیگری موکول شد.
بهنام ابراهیم زاده و دیگر فعالین کارگری که هم‌اکنون در زندانهای کشور بسر میبرند هیچ جرمی جز دفاع از حقوق کارگران مرتکب نشده‌اند و باید فوراً و بی قید و شرط از زندان آزاد شوند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۱۲ اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۰