افق روشن
www.ofros.com

رسیدگی به شکایت کارگران نوشابه ارم در اداره کار غرب تهران

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                  یکشنبه ۲٦مهر ۱٣٨٨

کارگران نوشابه ارم بدنبال خودداری از امضای برگه پر نشده تسویه حساب از کار خود اخراج شدند
بنابر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران کارفرمای نوشابه ارم پس از خودداری ٧۵ نفر از کارگران این کارخانه از امضای برگه سفید و پر نشده تسویه حساب، آنان را از کار خود اخراج کرد و متعاقبا این کارگران با مراجعه به نهاد ریاست جمهوری و سایر ارگانهای مسئول خواهان رسیدگی به وضعیت خود شدند.
بنا بر این گزارش بدنبال این اقدامات از سوی کارگران امروز ٢۵/٧/٨٨ هیئت تشخیص اداره کار غرب تهران طی تشکیل جلسه ای با حضور نماینده کارفرما و نماینده های کارگران به شکایات آنان رسیدگی کرد و قرار است تا روز سه شنبه هفته جاری رای خود را در خصوص خواستهای کارگران اعلام نماید.
کارگران کارخانه نوشابه ارم در دادخواهی خود از مراجع مختلف محورهای شکوائیه خود را به شرح زیر اعلام کرده اند:
١- اضافه کاری اجباری کارگران و عدم پرداخت آن از سوی کارفرما
٢- گرفتن امضا از کارگران در برگه های پر نشده مربوط به قرار داد و تسویه حساب
٣- پرداخت نکردن حق سنوات، حق شیفت و دیگر مزایا
۴- عدم صدور فیش حقوق برای پرداخت دستمزدهای کارگران تا آنان از نحوه محاسبه دستمزد و مزایای خود مطلع نشوند
۵- عدم رعایت سایر قوانین مربوط به حقوق کارگران
لازم به یادآوری است در قسمتهای مختلف کارخانه نوشابه ارم حدود ٦٠٠ نفر کارگر مشغول بکار هستند و کارفرما سالهاست این کارگران را وادار به امضای برگه سفید و پر نشده تسویه حساب و قرارداد میکند و از این طریق تاکنون از پرداخت سنوات و حق شیفت و اضافه کاریها و دیگر مزایای کارگران این کارخانه خودداری کرده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢۵ مهر ماه ٨٨

www.ettehadeh .com
k.ekhraji@gmail.com
قاکس: ٠٢١۴۴۵١۴٧٩۵