افق روشن
www.ofros.com

کارگر زندانی آزاد باید گردد

کارگران بازداشتی ایران خودرو آزاد باید گردند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                                 شنبه ٩ بهمن ١٣٨٩

پس از فاجعه جان باختن ٨ نفر از کارگران ایران خودرو و یورش نیروهای گارد ویژه به کارگران معترض این کارخانه در شب سه شنبه پنجم دی ماه که منجر به بازداشت تعدادی از کارگران شد، هنوز همه این کارگران آزاد نشده اند و بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از گذشت ۴ روز از این فاجعه تعدادی از کارگران ایرانخودرو همچنان در بازداشت بسر میبرند و همکاران آنها از سرنوشت این کارگران هیچگونه خبری ندارند.
کارگران ایران خودرو حق داشتند به شرایط نا امن کار در این شرکت و سایر بی حقوقی های خود اعتراض کنند اما به جای توجه به خواست آنان، این کارگران مورد یورش نیروهای گارد ویژه قرار گرفته و تعدای از آنان بازداشت و پس از گذشت ۴ روز از فاجعه هولناک جان باختن ٨ نفر از همکاران شان همچنان در زندان بسر میبرند. این برخورد با کارگران معترض در حالی صورت صورت گرفته است که کسانی که این کارگران را وادار به کار در روز تعطیل رسمی کرده اند و مسبب اصلی ایجاد شرایط نا امن تردد ماشینهای سنگین در این کارخانه بوده اند همچنان آزادند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران یورش به کارگران ایران خودرو و تداوم بازداشت تعدای از آنان را قویا محکوم میکند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه این کارگران از زندان و محاکمه علنی تمامی کسانی است که برای سود آوری نجومی در شرکت ایرانخودرو، ایمنی تردد کارگران را نادیده گرفته و آنان ر ا وادار به کار در روز تعظیل رسمی کرده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- نهم دی ماه ٨٩

www.etehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com