افق روشن
www.ofros.com

تجمع کارگران قسمت قالب بندی وآرماتور بندی نیروگاه برق سنندج واحد سیکل ترکیبی

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                           سه شنبه ٢٢ دی ۱٣٨٨

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢۵ نفر از کارگران نیروگاه برق سنندج واحد سیکل ترکیبی که در بخش اجرا قسمت قالب بندی و آرماتوربندی کار میکنند به دلیل عدم پرداخت دستمزدهای ۵ ماه گذشته توسط پیمانکار مربوطه چند روزی است که دست از کار کشیده و در کمپ کارگری خود که خوابگاهشان نیز میباشد اعتصاب کرده اند که از امروز سه شنبه ٢٢/١٠/٨٨ در محیط سایت نیروگاه تجمع کردند. لازم به ذکر است که همگی این کارگران غیر بومی می باشند و محل خوابگاهشان نیز در جنب نیروگاه میباشد.به دلیل عدم حضور کارگران در چند روز گذشته پیمانکار قسمت مربوطه که آقای جاویدان نام دارد ٢۵ نفر کارگر جایگزین را از امروز به جای کارگران اعتصابی به سر کار آورده است.لازم به ذکر است که کارگران اعتصابی از طریق امور مالی نیروگاه با خبر شده اند که حقوق کارگران تا پایان آذر ماه که مبلغ ١١٠ میلیون تومان است به پیمانکار مذکور پرداخت گردیده و پیمانکار از پرداخت دستمزدها به کارگران خودداری کرده است. هم اکنون مسئولین نیروگاه و حراست واحد سیکل ترکیبی مشغول پیگیری مسئله می باشند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٢ دی ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com