افق روشن
www.ofros.com

تجمع اعتراضی کارگران شرکتهای پیمانکاری در مجتمع پتروشیمی بندرامام


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                    چهارشنبه ٣ فروردین ١٣٩٠

در آخرین روزکاری پایان سال یعنی در روز شنبه ٢٨/١٢/٨٩ کارگران پیمانکاری شرکتهای طرف قرارداد با مجتمع پتروشیمی بندرامام از اول صبح در جلوی دفتر مرکزی این پتروشیمی که بزرگترین مجتمع پتروشیمی درمنطقه ماهشهراست، با اطلاع وهماهنگی قبلی یک تجمع اعتراضی بزرگ برگزار کردند. خواست اصلی ومحوری این کارگران لغوقراردادهای متعدد پیمانکاری و زیر پوشش قراردادن مستقیم کارگران (قراردادمستقیم) توسط مجتمع پتروشیمی بندرامام بود. این تجمع باعث شد رئیس اداره کار منطقه درمیان کارگران حضور یابد و با تائید خواسته آنان و اینکه مدتهاست این موضوع مدنظربوده، به کارگران قول داد که بلافاصله بعدازتعطیلات این موضوع پیگیری شود.
کارگران ٢٠ فروردین ماه سال جدید را فرجه زمانی برای پاسخ و پیگیری خواست خود تعیین کردند و تاکید نمودند در این روز برای پاسخ این خواسته خود مجددا در همین محل تجمع خواهند کرد. زیرپوشش قرارگرفتن این کارگران جدا از تضمین کاری بهتر وامنیت شغلی بیشتروبهبود معیشت، به سه دهه تفرقه و تکه پاره کردن صفوف کارگران در پیمانکاریهای متعدد وخلق الساعه که کارگران را بمثابه جزایرپراکنده آسیب پذیر کرده بود، پایان داده و وضعیت کارگران را درجهت متحد ویکپارچه شدن بهبود خواهد داد. از آنجائیکه برای نخستین بار کارگران شرکتهای متعدد پیمانکاری یک خواسته مشترک را همزمان وباهمدیگر مطرح کرده اند، این تجمع دارای اهمیت زیادی است و یک شرایط تعرضی را نشان میدهد. امروزه همراه با خواسته ی لغوقراردادهای موقت وسفید امضاء ، لغو واسطه های پیمانکاری وایجاد قراردادهای مستقیم با کارفرمای اصلی نیز بصورت یک خواست سراسری درآمده است. همانطورکه میدانیم قبلا این مطالبه در کارخانه بزرگ ذوب آهن اصفهان اجرا شده است وکارگران ایران خودرو نیز میروند تا آن را بصورت یک خواست محوری خود به اجرا درآورند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - اول فروردین ماه ٩٠