افق روشن
www.ofros.com

کارگران پیمانکاری پتروشیمی بندر امام

با تضمین تعلق برخی امتیازات به اعتصاب خود پایان دادند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                     چهارشنبه ٣١ فروردین ١٣٩٠

کارگران پیمانکاری پتروشیمی بندر امام با تضمین تعلق برخی امتیازات

کارگران رسمی به آنان و انعقاد قرارداد مستقیم در طول سه ماه آینده به اعتصاب خود پایان دادند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران دیروز سی فروردین ماه ۱۳۹۰ با مشروط کردن آغاز مذاکرات از سوی مدیریت پتروشیمی مبنی بر پایان دادن به تجمع در مقابل دفتر مرکزی شرکت از سوی کارگران و مقاومت آنان در مقابل این خواست مدیریت که تا ساعت ۱۳/۳۰ ظهر ادامه داشت نهایتاً مدیریت پتروشیمی ناچار شد با پذیرش ادامه تجمع کارگران در مقابل دفتر مرکزی با نماینده های آنان بر سر میز مذاکره بنشیند. این جلسه که با حضور نماینده ماهشهرُ فرماندار ُ رییس اداره کار و چندین تن از پرسنل امور اداری پتروشیمی بندر امام برگزار شد در ساعت ۱۵/۳۰ به پایان رسید و توافقات کتبی نماینده های کارگران با مدیریت پتروشیمی که به امضای نماینده های کارگرانُ مدیریت پتروشیمی ُ فرماندار ُنماینده ماهشهر و دیگر شرکت کنندگان در جلسه رسیده بود از سوی ظریف کار مدیر عامل پتروشیمی در تجمع کارگران قراءت شد و با پذیرش آن از سوی کارگرانُ آنان از صبح امروز و پس از ۱۱ روز اعتصاب متحدانه بر سر کارهای خود بازگشتند. متن توافقات کتبی کارگران پیمانکاری پترپشیمی بندر امام با مدیریت این مجتمع به شرح زیر است:
١- مدیریت پتروشیمی از کارگران 3 ماه مهلت گرفت تا در طول این مدت کلیه مراحل اجرای مصوبه برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری و طی مراحل اداری آن را در پتروشیمی بندرامام و وزارت نفت را به انجام برساند. اجرای این بند را در طول سه ماه ظریفکار مدیر عامل پتروشیمی و نماینده مردم ماهشهر در مجلس ضمانت کردند.
٢- قرار شد ٢۵ نفر نماینده منتخب کارگران با مدیران عامل مجتمع های مربوطه خود وارد مذاکره شوند تا از ٣٧ آیتم مزایایی که به پرسنل رسمی داده می شود , آن آیتم هائی که در توان مجتمع پتروشیمی بندرامام هست همزمان با پرسنل رسمی به کارگران پیمانکاری نیز پرداخت شود .
٣- مدیر عامل پتروشیمی متعهد شد تا زمان اجرای مصوبه برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری , مسیله پرداخت مستقیم بیمه و مالیات کارگران از سوی پتروشیمی به این شرکتها ابلاغ شود و پس از پرداخت مستقیم آن توسط پتروشیمی مبالغ آن از صورت وضعیت پیمانکار کسر شود تا هیچگونه تقلبی از این لحاظ توسط شرکتهای پیمانکاری انجام نگیرد.
۴-آقای ظریفکار و نماینده ماهشهر متعهد و تضمین نمودند شرکتهای پیمانکار در قبال ایام اعتصاب کارگران به هیچ وجه حق ندارند: ۱- به هیچیک از کارگران فشاری وارد کنند و حق اخراج هیچ کارگری را ندارند۲- حقوق تمام روزهای ایام اعتصاب به شکل تمام و کمال و بدون هیچگونه کم و کسری به کارگران پرداخت شود. در صورت مشاهده تخلف از این توافق مدیریت پتروشیمی ملزم به برخورد با شرکت متخلف شده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۰

www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com