افق روشن
www.ofros.com

بی حقوقی های کارگران شهرداری برازجان و احضار دوباره شهناز سگوند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                              پنجشنبه ۴ آبان ١٣٩١

کسی پاسخگوی بی حقوقی های تحمیل شده بر کارگران شهرداری برازجان نیست

کارگران شهرداری برازجان در اعتراض به بی حقوقی خود بارها دست به اعتصاب و اعتراض زده اند اما علیرغم وعده هایی که به این کارگران داده شده است تاکنون هیچیک از مطالبات آنان بر آورده نشده است. این کارگران میگویند برای رسیدن به خواست هایمان از شورای شهر برازجان تا نماینده مردم دشستان را در جریان گذشته ایم و بارها نیز دست به اعتراض و اعتصاب زده ایم اما هیچکس پاسخگوی ما نیست و اقدامی برای حل مشکلات ما صورت نمیگیرد.
اهم بی حقوقی هایی که این کارگران با آن مواجه اند و آنرا به اتحادیه آزاد کارگران ایران ارسال کرده اند به شرح زیر است.
١- سهل انگاری و قانون گریزی واحد اداری، مالی شهرداری برازجان در رابطه با عدم پرداخت مطالبات کارگران
٢- ٧ درصد بیمه سهم کارگران از مبلغ اضافه کاری کم میشود ولی به حساب تامین اجتماعی واریز نمیگردد
٣- عدم تامین لباس کار کارگران
۴- عدم رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط
۵- عدم پرداخت ما بالتفاوت حقوق به مدت ٨ ماه از تاریخ ١/١٢/٩٠ تا ٣١/٧/٩١ که بعضی از کارگران از سال ٨٧ تاکنون ما بالتفاوت حقوق خود را دریافت نکرده اند
٦- عدم پرداخت اضافه کاری از تاریخ ١/١٢/٩٠ تا ٣١/٧/٩١
٧- کسر مالیات از اضافه کاری کارگران و عدم پرداخت آن به اداره دارایی
٨- عدم پرداخت ٦٠ ساعت اضافه کاری تشویقی که مازاد بر اضافه کاری ١٢٠ ساعتی است که مدیر واحد گزارش میدهد. این ٦٠ ساعت اضافه کاری طبق پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مشمول کلیه پرسنل اداری و کارگری می باشد و از مورخه ٢/٢/٨٧ تاکنون به کارگران شهرداری برازجان پرداخت نشده است.

******************

اپنج روز پس از محاکمه علی نجاتی، همسر وی

شهناز سگوند نیز به شعبه ٢ دادگاه جزایی دادگستری شوش احضار شد

اتحادیه آزاد کارگران ایران: دیروز چهارشنبه سوم آبانماه ماه ١٣٩١ همسر علی نجاتی، خانم شهناز سگوند به شعبه ٢ دادگاه جزایی دادگستری شوش احضار شد. بر اساس این احضاریه خانم شنهاز سگوند می باید ساعت ٩ صبح روز یکشنبه هفتم آبانماه جاری در دادگاه شعبه ٢ جزایی دادگستری شوش حاضر شود تا به اتهاماتی که بر وی وارد شده است رسیدگی شود. اتهام خانم سگوند تبلیغ علیه نظام عنوان و نشر اکاذیب عنوان شده است.
اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب یک اتهام واهی و شناخته شده ای است که چندین سال است مامورین امنیتی بر علیه کارگران معترض و خانواده هایشان بکار میگیرند. شهناز سگوند هیچ جرمی جز دفاع از همسر زندانی اش مرتکب نشده است و این بدیهی ترین حقوق انسانی وی می باشد.
با احضار خانم سگوند که ٩ روز پس از محاکمه همسرش علی نجاتی، می باید در شعبه ٢ دادگاه جزایی دادگستری شوش حاضر شود بیش از پیش روشن میشود که مامورین امنیتی قصد پرونده سازی مجدد و آزار و اذیت علی نجاتی و خانواده اش را در دستور گذاشته اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران هر گونه پرونده سازی جدید بر علیه علی نجاتی و شهناز سگوند را قویا محکوم میکند و از همه تشکلها و نهادهای کارگری میخواهد تا با اعتراضات خود اجازه ندهند این پرونده سازی به سرانجامی برسد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - چهارم آبانماه ١٣٩١