افق روشن
www.ofros.com

۲۵۰۰کارگر نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا سه ماه بدمن دستمزد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                     چهارشنبه ٢۵ خرداد ١٣٩٠

۲۵۰۰ کارگر نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا از اول سال تا کنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، ۲۵۰۰ کارگر کارخانه های نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا از اول سال تاکنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند. بنا بر این گزارش کارفرمای این کارخانه ها که متعلق به یک نفر است بیمه های این کارگران را نیز در طول این مدت واریز نکرده است. این اولین بار نیست که دستمزدهای کارگران این کارخانه با تاخیرهای چندین ماهه پرداخت میشود. در طول سال گذشته بطور مداوم کارگران این کارخانه ها دستمزدهای خود را با تاخیرهای چندین ماهه دریافت کردند.
کارفرمای این کارخانه ها برای اینکه کارگران را از هرگونه اعتراضی بر حذر کند از اول سال تاکنون به بهانه‌های واهی اقدام به اخراج دو کارگر با سابقه کاری ۱۵ و ۱۶ سال کرده است و از آنان خواسته است در صورتی میتوانند بر سر کار بازگردند که تعهد بدهند هیچ حق و حقوقی از کارخانه ندارند. ۹۰ درصد کارگران این کارخانه ها با قرارداد موقت یک الی ۶ ماهه مشغول بکار هستند و این امر دست کارفرما را برای عدم تمدید قرار داد هر کارگری که کمترین اعتراضی داشته باشد باز گذاشته است. بطوریکه بدنبال اعتصاب کارگران کارخانه نورد پروفیل ساوه در سال ۱۳۸۶، کارفرما بتدریج قرارداد حدود سیصد نفر از این کارگران را با سوابق کاری بالا تمدید نکرد و بدین ترتیب موفق شد با قرار دادن شمشیر عدم تمدید قرار داد بر بالای سر کارگران امکان هر گونه اعتراضی را از آنان سلب کرده و بطور مداوم و بی رحمانه ای اقدام به عدم پرداخت دستمزدهای این کارگران کند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران عدم پرداخت بموقع دستمزدهای کارگران را یک دزدی آشکار از سوی کارفرمایان از دستمزدهای زیر خط فقر آنان میداند و با دعوت کارگران کارخانه های نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا به یک مبارزه متحدانه در برابر اخراج و عدم پرداخت دستمزدها، خواهان برچیده شدن قراردادهای موقت بمثابه اصلی‌ترین حلقه تحمیل بردگی مطلق بر کارگران است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۰