افق روشن
www.ofros.com

کسر مالیات تصاعدی از اضافه کاری کارگران


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      دوشنبه ١٦ آبان ماه ١٣٩٠

کسر مالیات تصاعدی از اضافه کاری کارگران

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی امیر کبیر در اعتراض به نحوه محاسبه مالیات بر مشاغل

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، دیروز یکشنبه ١۵ آبانماه کارگران پتروشیمی امیر کبیر در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر در اعتراض به نحوه محاسبه و کسر مالیات بر مشاغل دست به تجمع اعتراضی زدند.
بنا بر این گزارش کارگران این کارخانه در فیشهای حقوقی خود با افت دریافتی های خود مواجه شدند و با بررسی این مسئله متوجه شدند آندسته از کارگرانی که در طول ماه گذشته اضافه کاری بیشتری انجام داده و در نتیجه این اضافه کاری دستمزد ماهیانه آنان از یک رقم معینی بالا زده بوده است مالیات بر مشاغل آنان بصورت تصاعدی محاسبه شده و از حقوق آنان مالیات بالایی را کسر کرده اند، بطوریکه بجای اینکه با اضافه کاری دریافتی این کارگران بیشتر شود کمتر نیز شده بود. کارگران با مشاهده این وضعیت خشمگین شده و دست به تجمع اعتراضی زدند. بدنبال این وضعیت مسئولین کارخانه با قول رسیدگی به این مسئله فیشهای حقوقی کارگران را جهت بررسی و حل مشکل پیش آمده جمع آوری کردند و بدین ترتیب کارگران به تجمع خود پایان دادند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٦ آبانماه ١٣٩٠