افق روشن
www.ofros.com

تجمع اعتراضی کارگران کیان تایر در مقابل بخشداری چهاردانگه


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                              یکشنبه ٨ اسفند ١٣٨٩

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بیش از ٣٠٠ نفر از کارگران کیان تایر از ساعت ٩ تا ١١ صبح امروز هفتم اسفند ماه در مقابل بخشداری چهاردانگه در اعتراض به شرایط مشقت بار خود دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان رسیدگی به وضعیت خود شدند.
در این تجمع کارگران کیان تایر برای بیان اعتراض خود بطور سمبلیکی با در دست داشتن ظروف خالی غذا و درخواست کمک از مردم، شعار میدادند "بخشدار بیا پایین". این کارگران درپایان تجمع خود اعلام کردند چنانچه وعده های داده شده به آنان محقق نشود تجمع بعدی خود را درمقابل وزارت صنایع برگزارخواهند کرد.
لازم به یادآوری است در پایان تجمع اعتراضی کارگران کیان تایر در بیرون کارخانه در روز شانزدهم بهمن ماه جدول بندی زیر برای پرداخت دستمزد آنان تا پایان سال ٨٩ مورد توافق طرفین قرار گرفت و کارفرما متعهد به اجرای آن شد:
١- اول اسفند پرداخت ۵٠ درصد عیدی کارگران ٢- چهاردهم اسفند باقی مانده دستمزد بهمن ماه پرداخت شود ٣- ٢۴ اسفند دستمزد اسفند ماه پرداخت شود ۴- هفته آخر اسفند ماه ۵٠ درصد باقی مانده کارگران پرداخت گردد.
بدنبال این توافق کارگران اعتراضات خود را متوقف کردند اما روز اول اسفند ماه کارفرما فقط ٢٢ درصد از عیدی کارگران را پرداخت کرد که این امر اعتراض آنان را برانگیخت و منجر به تجمع اعتراضی امروزکارگران کیان تایر در مقابل بخشداری چهاردانگه شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران . ٧ اسفند ماه ٨٩