افق روشن
www.ofros.com

کارفرمای نورد لوله صفا در مقابل خواست کارگران عقب نشینی کرد

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                         چهارشنبه ١۴ بهمن ۱٣٨٨


بدنبال اعتصاب کارگران نورد لوله صفا این بار کارفرما زودتر از موعد به وعده خود عمل کرد

بنا بر آخرین گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال دو روز اعتصاب هشداری پی در پی از سوی ١٣٠٠ کارگر کارخانه نورد لوله صفا در روزهای دوشنبه ١٢ بهمن و سه شنبه ١٣ بهمن ماه که در هر دو روز از ٨ تا ١١ صبح انجام شد، کارفرمای این کارخانه در مقابل خواست کارگران عقب نشینی کرد و دیروز ساعت ۵ بعد از ظهر دستمزد آذر ماه آنان را پرداخت نمود.
در اعتصاب دیروز کارگران کارخانه نورد لوله صفا که از ساعت ٨ تا ١١صبح ادامه داشت تعدادی از مسئولین کارخانه که از تهران آمده بودند به کارگران وعده دادند صبح امروز(١۴ بهمن) دستمزد معوقه آنان پرداخت خواهد شد، اما کارفرما در نتیجه اعتصاب متحدانه کارگران ناچار شد زودتر از زمان وعده داده شده به کارگران، دستمزد آذر ماه آنان را در ساعت 5 بعد از ظهر دیروز ١٣ بهمن ماه پرداخت کند.
کارگران کارخانه نورد لوله صفا اعلام کرده اند چنانچه دستمزدهای معوقه آنان به صورت تمام و کمال در اسفند ماه پرداخت نشود آنان بار دیگر اعتصاب خود را از سر خواهند گرفت.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اعتصاب متحدانه کارگران نورد لوله صفا را که منجر به عقب نشینی کارفرما در مقابل آنان شد به تمامی کارگران این کارخانه صمیمانه تبریک میگوید و آنان را فرا میخواند متحدانه خواهان پرداخت خسارت عدم پرداخت بموقع دستمزدهایشان از سوی کارفرما بشوند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١۴ بهمن ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com