افق روشن
www.ofros.com

فریدون نیکوفرد و جلیل احمدی زندانی شدند

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                 شنبه ۱٦ آبان ۱٣٨٨


فریدون نیکوفرد و جلیل احمدی اعضای

هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه زندانی شدند

ساعت یازده قبل از ظهر امروز ۵ شنبه از سوی ماموران حراست کارخانه، آقایان فریدون نیکوفرد و جلیل احمدی به محل حراست فراخوانده شده و همانجا توسط نیروهای انتظامی دستگیر وبه زندان منتقل شدند. این دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه توسط دادگاه به ٦ ماه حبس محکوم شده و توسط دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران این عمل نهادهای قضایی و امنیتی را در راستای تحمیل و تثبیت بی حقوقی هر چه بیشتربر کل کارگران ایران ارزیابی نموده و زندانی کردن کارگران را محکوم میکند و تمام کارگران و تشکل های کارگری را فرا می خواند که متحدانه درمقابل موج تعرض علیه خود ایستادگی نمایند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ۱۴ آبان ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com