افق روشن
www.ofros.com

سایت اتحاد" تارنمای اتحادیه آزاد

کارگران ایران از صبح امروز هک شده است"- ١٨ دی


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                        چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳۹۱

از صبح امروز "سایت اتحاد" تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران هک شده است و این سایت قابل دسترسی نیست. سایت اتحاد یکی از معدود سایت های کارگری در داخل کشور است که بدون وابستگی به نهادهای قدرت و با توجه به شرایط سختی که بر پیشروان جنبش کارگری تحمیل شده است در ابعاد نسبتا قابل قبولی اقدام به انتشار اخبار کارگری از کارخانه ها و مراکز تولیدی کشور میکند و در انعکاس مبارزات کارگران نقشی مهم و پیشروانه دارد.
هزینه های اداره این سایت بر دوش کارگرانی است که در فقر و تنگدستی زندگی میکنند و با زدن از سفره های خالی خود آنرا سر پا نگهداشته اند. بدون تردید اقدام به هک سایت اتحاد از عهده هیچکس الا دشمنان طبقه کارگر بر نمیاید. اینان ساده انگارانه و خام اندیشانه در پی پاک کردن صورت مسئله مطالبات انسانی و بر حق کارگران هستند و به همین دلیل در اقدامی زبونانه با هک سایت اتحاد در صدد آن بر آمده اند تا با جلوگیری از انتشار اخبار مبارزات کارگران و آرای آنان سدی در برابر پیشروی جنبش کارگری ایجاد کنند اما و بی تردید کارگران ایران بدون سایت اتحاد و معدود سایتهای کارگری مستقل دیگر، لحظه ای در دفاع از حقوق انسانی خود درنگ نخواهند کرد و در مبارزات بر حق خود هر روز و هر لحظه سازمانیافته تر از پیش به میدان خواهند آمد و ما نیز در اتحادیه آزاد کارگران ایران نخواهیم گذاشت سایت اتحاد خاموش شود.
لذا بدینوسیله به اطلاع کارگران و عموم علاقمندان به جنبش کارگری در سراسر کشور می رسانیم که مسئولین سایت اتحاد از صبح امروز و پس از اطلاع از هک سایت تمام تلاش خود را بکار گرفته اند تا مشکل پیش آمده را مرتفع و در اسرع وقت سایت را بروز رسانی کنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٨ دی ماه ١٣٩١