افق روشن
www.ofros.com

پرداخت "قسطی" دستمزدهای عقب افتاده کارگران صنایع فلزی شماره یک

اتحادیه آزاد کارگران                                                                       چهارشنبه ٢۵ شهریور ۱٣٨٨

کارفرمای صنایع فلزی شماره یک، دستمزدهای

معوقه کارگران را پانزدهم هر ماه یکصدهزار تومان پرداخت میکند

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال اعتراض کارگران صنایع فلزی شماره یک به عدم پرداخت دستمزدهایشان در ٢٢ تیر ماه امسال که منجر به بیرون کردن مدیران فروش و تولید و سایر مدیران میانی از کارخانه توسط کارگران شد، کارفرمای این کارخانه، چهار ماه از دستمزدهای معوقه این کارگران را قسط بندی کرده و در پانزدهم هر ماه مبلغ یکصد هزار تومان به آنان پرداخت میکند.
بنا بر این گزارش پس از اعتراض کارگران صنایع فلزی شماره یک در ٢٢ تیر ماه، این کارگران دستمزدهای ماهانه خود را دریافت کرده اند و تا کنون کارفرما ١۵ مرداد و شهریور ماه، مبلغ یکصد هزارتومان از چهار ماه از دستمزدهای معوقه این کارگران را پرداخت کرده است و قرار است این روال تا تسویه کامل مطالبات معوقه این کارگران همچنان ادامه یابد، اما بدلیل عدم تولید عادی در این کارخانه، کارگران امید چندانی به ادامه این روال ندارند.
لازم به یاد آوری است کارگران صنایع فلزی شماره ٢ نیز علاوه بر دستمزد شهریور ماه، حدود نصف دستمزد خرداد ماه و همچنیبن دستمزدهای تیر و مرداد ماه خود را دریافت نکرده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢٤ شهریور ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com
فاکس: ٠٢١۴۴۵١۴٧٩۵

خبرهای مرتبط
http://www.ettehadeh.com/?page=news&nid=1392