افق روشن
www.ofros.com

غول اخراج بر بالای سر ٣۵٠ کارگر فولاد زاگرس


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                           دوشنبه ١٢ تیر ١٣٩١

‏ شرکت مهندسی "خان گل" پیمانکار کارخانه فولاد زاگرس به ٣۵٠ کارگر تحت پوشش خود اعلام کرده است با پایان قرارداد یکماهه این کارگران قرارداد خود را با آنان تمدید نخواهد کرد.
بحران در کارخانه فولاد زاگرس از اوایل سالجاری با سپردن ٧٠ کارگر قرارداد مستقیم این کارخانه به شرکت پیمانکاری خان گل و احتمال اخراج کارگران شروع شد. بدنبال این وضعیت دهها کارگر این کارخانه در مقابل فرمانداری قروه دست به تجمع اعتراضی زدند که نهایتا با برگزاری جلسه ای با شرکت نماینده های کارگران ، اداره کار و نماینده کارفرما کارگران معترض مجبور به انعقاد قرارداد یکماهه با شرکت پیمانکاری خان گل شدند. اما ده کارگر دیگر این کارخانه زیر بار توافق صورت گرفته در فرمانداری نرفتند و در ادامه اعتراضات خود شکایتی را به اداره کار تسلیم کردند.
بنا برگزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این ده کارگر دیروز دهم تیر ماه با رای هیئت حل اختلاف اداره کار مبنی بر ادامه کار با قرارداد مستقیم بر سر کارهای خود بازگشتند.
کارخانه فولاد زاگرس ٣۵٠ کارگر دارد که به استثنای تعداد انگشت شماری از آنان، همگی تحت پوشش شرکت پیمانکاری خان گل در این کارخانه مشغول بکار هستند.
کارگران کارخانه فولاد زاگرس طی سالهای گذشته با قراردادهای موقت سه ماهه مشغول بکار بودند اما از اول سالجاری این کارگران مجبور به ادامه کار با قرارداد یکماهه شدند.
کارگران کارخانه فولاد زاگرس همگی حدود ده سال سابقه کار دارند و اخیرا شرکت پیمانکاری خان گل به این کارگران اعلام کرده است در پایان تیر ماه کار را تعطیل و قراردادی با کارگران برای ادامه کار نخواهد بست.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١١ تیر ماه ١٣٩١