افق روشن
www.ofros.com

اخراج و عدم پرداخت دستمزد کارگران سد مخزنی ژاوه در سنندج


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                     یکشنبه ٢۹ فروردین ١٣٨٩

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران طی چند روز گذشته ١۵ نفر از کارگران سد مخزنی ژاوه در دولاب سنندج بدون دریافت دستمزدهای معوقه خود اخراج شده اند و کترفرما اعلام کرده است روند اخراج سازیها ادامه خواهد داشت.
بنا بر این گزارش سد محزنی ژاوه ٣٣٠ نفر کارگر قراردادی دارد که از آذر ماه سال گذشته دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند و کارفرما در طول این مدت تنها به دادن مساعده های ناچیز به این کارگران بسنده کرده است.
کارگران این سد برای دستیابی به مطالبات خود در اسفند ماه سال گذشته بمدت یکروز دست به اعتصاب زدند اما نتیجه ای از این اعتصاب نگرفتند.
کارفرمای این سد که شرکت پیمانکاری ژیان نام دارد برای ارعاب کارگران و جلوگیری از اعتراضات آنان اعلام کرده است در صورت ابراز هر گونه اعتراضی از سوی کارگران اقدام به استخدام کارگران غیر بومی خواهد کرد. این کارگران روزانه بیش از ٨ ساعت کار میکنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٩ فروردین ماه ٨٩

www.etehade.com
k.ekhraji@gmail.com